tailieunhanh - Đề t ài: “ Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Xuyên Mộc”.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII khẳng định: “chính những ý kiến, nguyện vọng và sáng kiến của nhân dân là nguồn gốc hình thành đường lối đổi mới của Đảng ”.Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII khẳng định: “chính những ý kiến, nguyện vọng và sáng kiến của nhân dân là nguồn gốc hình thành đường lối đổi mới của Đảng ”. Tư tưởng, quan điểm lấy dân làm gốc, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân đã được thể chế hoá trong các văn bản pháp luật của nhà nước và ngày. | Báo cáo thực tập - LỜI NÓI ĐÀU Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII khẳng định chính những ý kiến nguyện vọng và sáng kiến của nhân dân là nguồn gốc hình thành đường lối đổi mới của Đảng. . Tư tưởng quan điểm lấy dân làm gốc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân do dân vì dân đã được thể chế hoá trong các văn bản pháp luật của nhà nước và ngày càng hoàn thiện hơn. Quyền khiếu nại tố cáo của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1959 1980 1992 và được cụ thể hoá trong Luật Khiếu nại tố cáo và các văn bản pháp luật khác tạo cơ sở pháp lý cho công dân và cơ quan nhà nước thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Để đảm bảo việc khiếu nại tố cáo giải quyết khiếu nại tố cáo đúng pháp luật góp phần phát huy dân chủ tăng cường pháp chế xã hộ chủ nghĩa bảo vệ lợi ích của công dân của các cơ quan các tổ chức có hiệu quả đáp ứng đòi hỏi của sự nghiệp CNH -HĐH thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh Quốc hội khóa X nước ta đã thông qua luật Khiếu nại tố cáo ngày 02 - 12 - 1998. Từ khi Luật khiếu nại tố cáo được ban hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khiếu nại tố cáo năm2004 2005 đã giúp công tác giải quyết khiếu nại tố cáo được hiệu quả hơn. Với mục đích tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với thực tiễn sau khi học tập nghiên cứu lý luận về quản lý nhà nước. Học Viện Hành Chính Quốc Gia đã tổ chức cho sinh viên đi thực tập để tìm hiểu chức năng nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước từ đó bổ sung thêm kiến thức. Từ đó kiến thức đã học và thời gian thực tập ở Văn phòng H ĐND -UBND huyện Xuyên Mộc em chọn đề t ài Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn huyện Xuyên Mộc . Do thời gian khả năng còn hạn chế nên báo cáo không tránh khỏi thiếu sót. Rất mong sự thông cảm và đóng góp ý kiến của quý thầy cô và bạn đọc. Trang 1 Báo cáo thực tập - CHƯƠNG I GIỚI THIỆU CHUNG I. TỔNG QUAN VỀ HUYỆN XUYÊN MỘC Xuyên Mộc là một huyện có diện tích lớn nhất tỉnh khoảng 642 18km2 .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.