tailieunhanh - Giáo trình An toàn lao động và môi trường công nghiệp - Chương 3

CHƯƠNG III KỸ THUẬT VỆ SINH LAO ĐỘNG ĐIỀU KIỆ N LAO ĐỘNG VÀ CÁ C YẾU TỐ NGUY HIỂM, CÓ HẠI TRONG LAO ĐỘNG . Điề u kiệ n lao độ ng Điề u kiện lao độ ng là mộ t tập hợp tổ ng thể cá c yếu tố kỹ thuật, kinh tế, xã hộ i, đượ c biểu hiện thôn g qua các công cụ và phương tiện lao động, quá trình công nghệ , mô i trườ ng lao độ ng và sự sấp xếp, bố trí tác độ ng qua lạ i củ a. | Trõông NH SPKT TP. HCM http An toàn lao động và môi trường công nghiệp PHAN II KY THUẬT VỆ SINH LAO ĐỘNG Trang 17 Thõ viein NH SPKT TP. HCM - http Trõông NH SPKT TP. HCM http An toàn lao động và môi trường công nghiệp CHƯƠNG III KỸ THUẬT VỆ SINH LAO ĐỘNG ĐIỆU KIỆN LAO ĐỘNG VA CÁC ỸỆU TO NGUỸ HIỆM cộ HẬI trong lao động . Điều kiện lao động Điệu kiện lao động là một tàp hợp tông thệ càc yếu to ky thuật kinh tế xà hội được biệu hiện thông quà càc cong cu và phường tiện lào đọng quà trình cong nghệ moi trường lào đọng và sự sàp xếp bo trí tàc đOng quà lài củà trong moi trường quàn hệ con người tào nện mOt điệu kiện nhất định cho con người trong quà trình lào đOng. Đành già phàn tích điệu kiện lào đOng phài tiến hành đành già phàn tích đong thời trong mối quàn hệ tàc đOng quà lài cuà tất cà càc yếu to trên . . Cac yếu to cua lao động - Mày thiết bị cong cu . - Nhà xường . - Nàng lường nguyện liệu vàt liệu . - Đoi tường lào đo ng . - Người lào đOng . . Cac yếu to liền quan đền lao động - Càc yếu to tự nhiên co liện quàn đến nời làm việc . - Càc yếu to kinh tế xà hoi quàn hệ đời song hoàn cành già đình liến quàn đến tàm ly người lào đOng. Điệu kiện lào đOng khong thuàn lời chià rà làm hài loài - Yếu to nguy hiếm gày chấn thường tài nàn lào đOng. - Yếu to co hài đến sưc khoệ gày bệnh nghệ nghiệp. Cac yều to nguy hiếm gay chấn thương tai nan lao đọng Nhưng yếu to lào đOng xàu co nguy cờ gày tài nàn lào đOng đoi vời người lào đOng bào gom Cac bo phận truyền đông va chuyện đông Nhưng trục mày bành ràng đài chuyện và càc cờ càu truyện đOng khàc sư chuyến đOng cuà bàn thàn mày thiết bị như oto mày truc tàu biến xà làn đoàn tàu hoà đoàn gong . tào nguy cờ cuon càn kệp càt .tài nàn gày rà co thế làm cho người lào đOng chàn thường hoàc chết . Nguon nhiềt Ở càc lo nung vàt liệu nung nườc kim loài nong chày buong sấy mày ệp tào hình . Nguy cờ bong nguy cờ chày no. Nguon điền

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.