tailieunhanh - Báo cáo tốt nghiệp: “Nâng cao chất lượng tín dụng tại NHNo & PTNT Huyện Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh”

Trong những năm qua nền Kinh tế Việt Nam đã có nhiều thay đổi như nguồn vốn FDI tăng nhanh, Kinh tế - Xã hội phát triển, đời sống nhân nhân không ngừng tăng cao . Đặc biệt sau khi gia nhập WTO ngày 01 tháng 11 năm 2006, Việt Nam đã và đang đứng trước nhiều cơ hội cũng như thách thức cho nền Kinh tế. Song song với quá trình đó Ngân Hàng Thương Mại và các tổ chức tín dụng cũng đang đứng trước trước nhiều thách thức khó khăn. Xuất phát từ. | BÁO CÁO TÓT NGHIỆP Nâng cao chất lượng tín dụng tại NHNo PTNT Huyện Đông Triều Tỉnh Quảng Ninh MỤC LỤC Chương Những vấn đề lí luận Tín dụng ngân Khái Vai Vai trò của tín dụng nói Bookmark not defined. Vai trò của tín dụng ngân hàng nói riêngError Bookmark not defined. Các loại hình tín dụng ngân Chiết khấu thương phiếu giấy tờ có Hình thức cho Cho vay thấu Cho vay trực tiếp từng Cho vay theo hạn Cho vay luân Cho vay trả Cho vay gián Hình thức tín dụng thuê Hình thức tín dụng bảo Chất lượng tín Khái Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín Chương II Thực trạng tín dụng tại đơn NHNo PTNT huyện Đông Sự hình thành và phát Cơ cấu tổ Tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng ba năm gần c iÓm txnh hxnh kinh tÕ XH cna ha ph ing cã ĩnh h-eng Õn ho1t éng ng n Bookmark not defined. Txnh hxnh holt éng cna ng n Thực trạng hoạt động tín dụng của NHNo PTNT huyện đông triều Error Bookmark not defined. công tác huy động Bookmark not defined. tình hình sử dụng vốn Công tác đầu tư tín dụngError Bookmark not defined. Dư nợ tín Txnh hxnh nĩ Bookmark not defined. Vhng quay cna Bookmark not defined. inh gii chung vò chÊt l-ĩng tÝn dông cna NHNo PTNT huyõn ng Bookmark not defined. KÕt quĩ 1t Bookmark not defined. Những tồn tại chủ yều trong đầu tư tín dụngError Bookmark not defined. Chương III Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng ở NHNo PTNT huyện Đông Bookmark not defined. Mục tiêu định hướng 5 năm .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN