tailieunhanh - ĐỀ THI THỬ ANH VĂN - Test 37

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử anh văn - test 37', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Test 37 Pronunciation 1. a. meat b. heat c. defeat d. learn d 2. a. hard b. bath c. partner d. hazard d 3. a. long b. strong c. obey d. log c 4. a. cock b. clock c. slope d. stop c 5. a. attention b. match c. sand d. land a 6. a. throw b. clown c. slow d. blow b 7. a. home b. honour c. stone d. alone b Find the mistakes 8. Jackie Robinson whose joined the Brooklyn Dodgers in 1947 was the first black American to play baseball in the major leagues. a. whose b. was c. to play d. the a 9. Laser technology is the heart of a new generation of high-speed copiers and printer. a. is b. a c. generation d. printer

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.