tailieunhanh - Báo cáo – Nghiên cứu quản lý nhân lực hành chính nhà nước part 4

Tham khảo tài liệu 'báo cáo – nghiên cứu quản lý nhân lực hành chính nhà nước part 4', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | lãnh đạo những công việc cùa họ tiêu chuẩn . cách thức họ được lựa chọn con đường đào tạo bồi dưỡng họ cũng như tìm hiếu nguyên nhân của sự thành công của họ. Hiệu quả lãnh dạo thường được xem xét bởi sự thực hiện nhiệm vụ của nhóm của tổ chức người lãnh đạo đạt được cức mục tiêu và thái độ của cấp dưới đối với người lãnh đạo cũng như các tiêu chuẩn khác như sự tồn tại của tổ chức năng lực của tổ chức sự phát triển của nhản viên hiệu quả lãnh dạo thường được xác định bằng sự đóng góp của người lãnh dạo vào sự phát triển của tổ chức thông qua thận thức của nhân viên và những người quan sát bèn ngoài. Đôi nghũ những người lãnh đạo trong các cơ quan công quyền có vai trò to lớn quyết định đến tổ chức hoạt động của nen hành chính nhà nước bởi chính họ thực hiện việc lãnh đạo các tổ chức cóng quyền đưa các chủ trương chính sách của Đảng luật pháp của Nhà nước vao cuộc sống thực tiễn. Đội ngũ này cần đươc chú trọng quy hoạch lựa chọn đào tạo bổi dường sử dụng đề bạt một cách khoa học hợp lý. 2. Quản lý sử dụng dào tạo người hiền tài của nhà nước phong kiến Việt Nam . Nước ta lừ khi dựng nước dã trải qua một ỉ Ị ch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước oai hùng. Quốc gia phong kièn dộc lạp của Việt Nam là chế dộ nhà nước phong kiến tập quyền cai trị theo nguyên tắc của chế độ quân chủ tập quyền với hệ thống vua quan. Vua là quyên lực tối cao duy nhất toàn diên. và Vua có bộ máy quan lại de cai trị không phàn biệt riêng quyên hành pháp và như vậy cũng không có nền hành chính nhà nước riêng biệt theo dúng nghĩa. Triều dinh phong kiến rất coi trọng việc tuyên dụng đội ngũ quan lại. Lịch triều hiến chương loại chí quyên 15 của Phan Huy Chú viết Tuyển dụng quan chức thì phải lựa chọn trong các chức ty văn võ ở Kinh và ở Trấn cãn cứ vào tài nãng hạnh kiểm và thành tích từng người lúc làm việc để làm cái mực thước cho chức cao hay thấp bổ vào nơi quan trọng hay chỗ tầm thường phồn hay giân viên chức nào thanh liêm mẫn cán có sức lực. có tài lược đáng dùng thì cất nhắc lên một .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.