tailieunhanh - Phương pháp giải bài tập về kim loại

Tham khảo tài liệu 'phương pháp giải bài tập về kim loại', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chuyan Ò vò kim lo1 Al Zn hip chÊt l-ìng tÝnh A. KIM I .OẠI TÁC DỤNG VỚI BAZO VÀ BÀI TOÁN ÕNG TÍNH Cần chú ý den 2 kim loại sau Al Zn. Phuong trình phản ứng khi tác dụng với bazo Al NaOH H2O - NaAlO2 3 H2 t 2 Zn 2NaOH - Na2ZnO2 H2 T - Oxit của 2 kim loại này dóng vai trò là oxit acid và tác dụng với bazo nhu sau Al2O3 2NaOH - 2NaAlO2 H2O ZnO 2NaOH - Na2ZnO2 H2O - Hidroxit bazo của 2 kim loại này dóng vai trò là acid và tác dụng với bazo nhu sau Al OH 3 NaOH - NaAlO2 2H2O Zn OH 2 2NaOH - Na2ZnO2 2H2O - Kết tỉa Al OH 3 tan trong dung dịch kiềm mạnh và acid nhung không tan trong dung dịch kiềm yếu nhu dung dịch NH3. Ket tủa Zn OH 2 tan lại trong dung dịch NH3 do tạo phức chít tan. Ví dụ Al2 SO4 3 6NH3 6H2O - 2Al OH A 3 NH4 2SO4 - Do dó khi cho muối của một kim loại có hidroxit lu õng tính tác dụng với dung dịch kiềm luợng kết tỉa sẽ duợc tạo thành theo 2 huớng Luợng kiềm dùng thiếu hoặc ùra dủ nên chỉ có một phần muối dã phản ứng. Nghia là có sự tạo tót tủa Al OH 3 IIOẶC Zn OH 2 nhung kết tủa không bỉ tan lại. Luợng kiềm dùng du nên muối dã phản ứng hết dể tạo kết tủa tôi da sau dó kiềm hòa tan một phần hoặc hòan toàn kết tỉa. Thuờng sẽ có 2 dáp sổ về luợng kiềm can dùng. a. Khi có anion MO2 4-n - vói n là hóa trị của M Vídụ AlO2- ZnO22-. Các phản ứng sẽ xảy ra theo dúng thứ tự xác dịnh T nhất OH- H - H2O - Nu OH- du hoặc khi chua xác dịnh duợc OH- có du hay không sau phản ứng tạo MO2 4-n - thì ta gỉa sử có du T hai MO2 4-n - 4-n H n-2 H2O - M OH nị Gi o vian trỌn h u tuyÕn - tr-êng thpt - vò quang 1 Chuyan Ò vò kim loli Al Zn hîp chÊt l-ìng tÝnh - Nu H du sau phản ứng thứ hai thì có phản ứng tiếp theo khi chua xác dịnh duợc H có du hay không sau phản ứng tạo M OH n thì ta giả sử có du T ba M OH ni nH - Mn nH2O b. Khi có cation Mn Ví dụ Al3 Zn2 . - Nu don giản thì dề cho sẵn ion Mn phức tạp hon thì cho thực hiện phản ứng tạo Mn truớc bang cách cho hợp chất chứa kim loại M hoặc don chat M tác dụng với H roi Úy dung dịch thu duợc cho tác dụng với OH-. Phản ứng có .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.