tailieunhanh - Ôn thi ĐH môn Lý_Quang học

Tham khảo tài liệu 'ôn thi đh môn lý_quang học', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | QUANG HỌC H Sư phan xa ánh sang Đình Luât Tia phản xạ nằm trong mặt phang tới và ở bên kia pháp tuyến so tia tới. GOc phan xabang goc tởi i i . s N 1 lùơngpliẳiig - Vật va anh luOn luOn cung độ lớn đOÌ xứng va trai tính chất với nhau qua J gướng vat thật qua gướng cho anh ao hoac vật ao qua gướng cho anh thật . Đình ly gướng quay Tia tới co đình khi gướng quay mọt goc a quanh mọt trục vuong goc với mat phang tới thì tia phan xa quay mọt goc 2 a cung chiêu quay với gướng . Nguyên tac chung Tia tới qua vật hoac co đướng noi dai qua vật thì cho tia phan xa hay tia lo qua anh hoac co đướng noi dai qua anh Vật la giao điếm cua chum tia tới anh la giao điếm cua chum tia phan xa hay chum tia lo . 2 Gương cầu Đướng đi tia sang a Tia tới qua tam C cua gướng cau hoac co đướng kêo dai qua tam cho tia phan xa trung tia tới. b Tia tới song song truc chính cua gướng cau cho tia phan xa qua tiêu điếm chính F hoac co đướng kêo dai qua tiêu điêm chính F . c Tia tới qua tiêu điểm chính F hoac co đướng kêo dai qua tiêu điêm chính F cho tia phan xa song song truc chính. d Tia tới qua đỉnh O cua gướng cau cho tia phan xa đol xứng với tia tới qua truc chính i i ê Nếu tia tới bất ky thì tia phan xa qua tiêu điêm phu Fp hoac co đướng kêo dai qua tiêu điêm phu Fp . Gướng cau lom f R 0 Gướng cau loi f - R 0 Cong thức xac đình vì trí vat anh 1 1 -1 f d d r f d d Vật ao sau gướng Anh ao sau gướng I A BL _ d. - f d d - f d -f d -f d d - f d d -f -Vật thật trước gướng d 0 -Anh thật trước gướng d 0 Đo phong đai cua anh k AB d 0 d 0 1 tia tđi 2 tia phản xạ ịo 3 ttục phụ 4 tiêu diện ảnh -Vật anh cung chiêu vật thạt anh ao hoăc vật ao anh thật k 0 -Vật anh ngước chiêu vat thạt anh thật hoac vật ao anh ao k 0 Vì trí tướng đol giữa vật va anh qua gướng cau II Sự1 khúc xa anh sang 1 Phát biểu đỉnh luât Tia khuc xạ IR nằm trong mặt phang tới và ở bên kia pháp tuyến so với tia tới SI . Đối. với một cạp moi trưởng trong suot nhất định thì tỉ so giữa sin goc tới sini va sin goc khuc xa sinr luon luon

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
287    169    0    10-06-2023
3    159    0    10-06-2023
24    159    0    10-06-2023
170    165    1    10-06-2023
4    154    0    10-06-2023
12    172    0    10-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.