tailieunhanh - ĐỊNH LUẬT II NIUTON

Hiểu rõ mỗi quan hệ giữa các đại lượng gia tốc, lực, khối lương thể hiện trong định luật II Niu – tơn. 2. Kỹ năng - Biết vận dụng định luật II Niu – tơn và nguyên lý độc lập của tác dụng để giải các bài tập đơn gian. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Xem lại kiến thức: khái niệm về khối lượng (ở lớp 6) và khái niệm lực trong bài trước. 2. Học sinh - Ôn lại khái niệm khối lượng và khái niệm lực. 3. Gợi ý dụng CNTT - Chuẩn bị. | ĐỊNH L UẬ TIINIUTON I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Hiểu rõ mỗi quan hệ giữa các đại lượng gia tốc lực khối lương thể hiện trong định luật II Niu - tơn. 2. Kỹ năng - Biết vận dụng định luật II Niu - tơn và nguyên lý độc lập của tác dụng để giải các bài tập đơn gian. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Xem lại kiến thức khái niệm về khối lượng ở lớp 6 và khái niệm lực trong bài trước. 2. Học sinh - Ôn lại khái niệm khối lượng và khái niệm lực. 3. Gợi ý dụng CNTT - Chuẩn bị một số thí nghiệm ảo minh hoạ định luật II Niu - tơn. - Chuẩn bị một số câu hỏi trắc nghiệm cho phần kiểm tra bài cũ và vận dụng củng cố III. CÁC HOẠ T ĐỘNG DẠ Y HỌC 1. ổn định lớp. Kiểm tra sỹ số và Giới thiệu vị trí của bài học 1 phút 2 .Kiêm tra bài cũ 5 phút . a. Phát biểu và viết biểu thức định luật I niu tơn b. Xác định định luật quán tính có phải là định luật I niu tơn không 3. Hoạt động dạy học. Hoạt động 1 Tìm hiểu nội dung định luật II Niu - tơn Các đặc tính của lực khối lượng và quán tính 20phút HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH SỰ TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN - Quan sát hình SGK - Yêu cầu HS quan sát hình - Trả lời câu hỏi C1 - Nêu câu hỏi C1. -Tìm mối quan hệ giữa gia tốc lực - Hướng dẫn HS dẫn dắt để HS lập luận và và khối lượng tìm ra mối quan hệ giữa gia tốc lực và khối - Phát biểu định luật II Niu - lượng. tơn viết công thức - Nhận xét câu trả lời. - Đọc SGK phần . - Yêu cầu HS phát biểu định luật II Niu - - Trả lời câu hỏi về đặc trưng của tơn lực. - Nhận xét câu trả lời của HS. - Đọc SGK về mục 3 - Nêu câu hỏi về các đặc trưng của lực. -Trả lời câu hỏi về mức quán tính - Nêu câu hỏi về mức quán tính của vật của vật -Nhận xét câu trả lời. - Trả lời câu hỏi - Yêu cầu HS lấy ví dụ thực tế về quan hệ - Mối quan hệ giữa khối lượng và mức quán tính. giữa khối lượng và mức quán tính. - Nhận xét câu trả lời. Hoạt động 2 Tìm hiểu về điều kiện cân bằng của một chất điểm. Mối quan hệ giữa trọng lượng và khối lượng của vật 15phút HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH SỰ TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN - Vận dụng kiến thức viết .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.