tailieunhanh - KT001

1. Lêi më ®Çu. Trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho, hiÖn ®¹i ho ®Êt níc kÕ mét c«ng viÖc quan träng phôc vô cho viÖc h¹ch ton vµ qu¶n tÕ, nã cßn cã vai trß tÝch cùc ®èi víi viÖc qu¶n lý cc tµi s¶n vµ.®iÒu hµnh cc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. ¶n cè ®Þnh h÷u h×nh (TSC§HH) lµ mét trong nh÷ng bé phËn c¬ b¶¹o nªn c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho nÒn kinh tÕ quèc d©n, ®ång bé phËn quan träng cña qu tr×nh s¶n xuÊt. TSC§HH lµ ®iÒu thiÕt ®Ó gi¶m ®îc hao phÝ søc lao ®éng cña con ngêi , n© n¨ng suÊt lao ®éng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay th×.TSC§HH lµ yÕu tè quan träng ®Ó t¹o nªn søc m¹nh c¹nh tranh cho nghiÖp. §èi víi ngµnh du lÞch vµ dÞch vô th× kÕ ton TSC§HH lµ ©u quan träng trong bé phËn kÕ ton. Bëi v× nã cung cÊp toµn nguån th«ng tin, sè liÖu vÒ t×nh h×nh TSC§HH cña c«ng tyChÝnh v× vËy, h¹ch ton TSC§HH lu«n lu«n lµ sù quan t©m cña nghiÖp còng nh cc nhµ qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ níc. Víi xu cµng pht triÓn vµ hoµn thiÖn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng ë níc × cc quan niÖm vÒ TSC§HH vµ cch h¹ch ton tríc ®©y kh«ng hîp n÷a cÇn ph¶i bæ sung, söa ®æi, c¶i tiÕn kÞp thêi ®Ó phôc cÇu h¹ch ton TSC§HH trong doanh nghiÖp hiÖn nay. Qua qu tr×nh häc tËp vµ thùc tËp, t×m hiÓu thùc tÕ t¹i C«ng lÞch vµ dÞch vô Hµ Néi Toserco, em thÊy viÖc h¹ch ton TSC§ cã nh÷ng vÊn ®Ò cha hîp lý cÇn ph¶i hoµn thiÖn bé my kÕ ton 2cña C«ng ty. Cïng víi sù híng dÉn cña thÇy gio vµ cc cn bé nh© phßng kÕ ton em ®· chän ®Ò tµi: " H¹ch ton TSC§HH t¹i c« du lÞch dÞch vô Hµ Néi Toserco" Ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn, kÕt cÊu cña chuyªn ® gåm nh÷ng phÇn sau:. PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ h¹ch ton TSC§ cc doanh nghiÖp. PhÇn II: Thùc tr¹ng h¹ch ton TSC§HH t¹i C«ng ty du lÞch Hµ Néi Toserco PhÇn III: Hoµn thiÖn h¹ch ton TSC§HH t¹i C«ng ty du lÞch Hµ Néi Toserco Do thêi gian còng nh tr×nh ®é cßn h¹n chÕ, bµi viÕt cña «ng thÓ trnh khái nh÷ng sai sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù gãp cc thÇy c« nh»m hoµn chØnh bµi vݪt cña m×nh h¬n. 3. PhÇn I. Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ h¹ch ton TSC§HH trong cc. doanh . Khi niÖm, ®Æc ®iÓm, ph©n lo¹i vµ ®nh gi TSC§HH. 1. Khi niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña TSC§HH. HiÖn nay cã nhiÒu khi niÖm vÒ TSC§HH nhng theo quan ® nhiÒu nhµ kinh tÕ häc ®Òu kh¼ng ®Þnh tiªu thøc nhËn §HH trong mäi qu tr×nh s¶n xuÊt vµ viÖc xÕp lo¹i tµi s¶n nµo §HH dùa vµo 2 chØ tiªu ®ã lµ: Tµi s¶n cã gi trÞ lín vµ tµi s¶n gian sö dông l©u dµi Hai chØ tiªu nµy do cc c¬ quan Nhµ níc vµ cc c¬ quan cã qui ®Þnh vµ nã phô thuéc vµo tõng quèc gia khc nhau. sù qui ®Þnh khc nhau ®ã thêng chØ vÒ mÆt gi trÞ, cßn thêi gian sö dông th× t¬ng ®èi gièng nhau ChuÈn mùc kÕ ton Mü qui ®Þnh:" TSC§HH lµ nh÷ng tµi s¶n ®îc sö dông trong qu tr×nh s¶n xuÊt hoÆc lu th«ng hµng dÞch vô vµ nã cã thêi gian sö dông l©u dµi h¬n mét kú kÕ ton".( kÕ ton tµi chÝnh theo hÖ thèng kÕ ton Mü - NXB Thèng kª) 4 C¨n cø vµo thùc tÕ cña nÒn kinh tÕ níc ta. Bé tµi chÝnh ®· ®Þnh sè166/1999/Q§ - BTC ra ngµy 30/12/1999 qui.®Þnh:"TSC§HH lµ nh÷ng t liÖu lao ®éng cã thêi gian sö dông 1 n¨ lªn vµ cã gi trÞ tõ ®ång trë lªn.". §Æc ®iÓm quan träng cña TSC§HH lµ khi tham gia vµo ×nh s¶n xuÊt kinh doanh . TSC§HH bÞ hao mßn dÇn vµ gi trÞ ®îc chuyÓn dÞch tõng phÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh kú. Khc víi c«ng cô lao ®éng nhá, TSC§HH tham gia nhiÒu doanh nhng vÉn gi÷ nguyªn h×nh thi vËt chÊt ban ®Çu cho ® háng. ChØ cã nh÷ng tµi s¶n vËt chÊt ®îc sö dông tr

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.