tailieunhanh - ĐỀ LUYỆN THI CẤP TỐC MÔN TOÁN 2011 - ĐỀ SỐ 6

Tham khảo tài liệu 'đề luyện thi cấp tốc môn toán 2011 - đề số 6', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | . . ĐỀ 6 PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 7 điểm . Câu I 2 điểm Cho hàm số y x3 1 - 2m x2 2 - m x m 2 1 m là tham số. 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị C của hàm số 1 với m 2. 2. Tìm tham số m để đồ thị của hàm số 1 có tiếp tuyến tạo với đường thẳng d x y 7 0 góc a biết 1 cosa 26 Câu II 2 điểm 1. Giải bất phương trình log2I I- 4 -75 . 214 - xJ cos x 1 2 cos3x cos2 x - 3cos x. 2. Giải phương trình Câu III 1 điểm 4 Tính tích phân I J x 1 7--- V dx. 0 ự v 1 2 x Câu IV 1 điểm Cho hình chóp có đáy ABC là tam giác vuông cân đỉnh A AB a 2. Gọi I là trung điểm của BC hình chiếu vuông góc H của S lên mặt đáy ABC thỏa mãn IA -2IH góc giữa SC và mặt đáy ABC bằng 600 .Hãy tính thể tích khối chóp và khoảng cách từ trung điểm K của SB tới SAH . Câu V 1 điểm Cho x y z là ba số thực dương thay đổi và thỏa mãn x2 y2 z2 xyz . Hãy tìm giá trị lớn nhất của biểu thức x y z P T ----1 ------ . 2 2 2 x yz y zx z xy PHẦN TỰ chọn 3 điểm Thí sinh chỉ chọn làm một trong hai phần phần A hoặc phần B . http 32 Biên soạn Trần Duy Thái A. Theo chương trình chuẩn Câu 2 điểm 1. Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC biết A 3 0 đường cao từ đỉnh B có phương trình x y 1 0 trung tuyến từ đỉnh C có phương trình 2x-y-2 0. Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. 2. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho các điểm A -1 1 0 B 0 0 -2 và C 1 1 1 . Hãy viết phương trình mặt phẳng P qua hai điểm A và B đồng thời khoảng cách từ C tới mặt phẳng P bằng V3. Câu 1 điểm Cho khai triển 1 2x 10 x2 x 1 a0 a1 x a2x2 . a14x14. Hãy tìm giá trị của a6. B. Theo chương trình nâng cao Câu 2 điểm 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC biết A 1 -1 B 2 1 diện tích bằng 5 5 và trọng tâm G thuộc đường thẳng d 3x y - 4 0 . Tìm tọa độ đỉnh C. x - 2 không gian với hệ trục Oxyz cho mặt phẳng P x y - z 1 0 đường thẳng d - y -1 -1 z - 1 - 3 Gọi I là giao điểm của d và P . Viết phương trình của đường thẳng A nằm trong P vuông góc với d và cách I một .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.