tailieunhanh - Nguyên lý kế toán Phần 5

Trở lại với 4 giao dịch có ảnh hưởng đến lợi nhuận giữ lại của Baco trên đây, đó là: doanh thu, giá vốn hàng bán (chi phí của hàng đã bán), chi phí thuê nhà và chi phí khấu hao, chúng ta sẽ sắp xếp thành một báo cáo thu nhập đơn giản như bảng 3-2 sau đây. | phần giá trị còn lại sau khi lấy doanh thu trừ đi tất cả mọi chi phí. Trở lại với 4 giao dịch có ảnh hưởng đến lợi nhuận giữ lại của Baco trên đây đó là doanh thu giá vốn hàng bán chi phí của hàng đã bán chi phí thuê nhà và chi phí khấu hao chúng ta sẽ sắp xếp thành một báo cáo thu nhập đơn giản như bảng 3-2 sau đây. Về bản chất thu nhập ròng là một chỉ tiêu đánh giá việc tạo ra của cải ròng cho doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Bằng cách theo dõi thu nhập ròng qua nhiều kỳ kế toán liên tục và xem xét những thay đổi ở các khoản mục cấu thành thu nhập ròng nhà đầu tư và những người ra quyết định có thể đánh giá một cách khách quan về sự thành công trong kỳ hoạt động kinh doanh. Bảng 3-2 Công ty Baco Báo cáo thu nhập tháng 1 2006 kết thúc vào ngày 31 01 2006 Doanh thu 250 Trừ các chi phí Giá vốn hàng bán 150 Chi phí thuê nhà 10 Chi phí khấu hao 1 Tổng chi phí 161 51 Thu nhập ròng 89 Mối quan hệ giữa báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán Báo cáo thu nhập là cầu nối giữa hai bảng cân đối kế toán đầu kỳ và cuối kỳ. Bảng cân đối kế toán phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm cụ thể trong khi báo cáo thu nhập diễn giải các thay đổi xảy ra giữa hai thời điểm đầu kỳ và cuối kỳ. Bảng cân đối kế toán của Baco ngày 12 01 2006 cho biết tổng tài sản là 520 triệu với nghĩa vụ nợ là 120 triệu và vốn chủ sở hữu 400 triệu đồng. Thời điểm này chưa có lợi nhuận giữ lại. Các giao dịch phát sinh sau đó gồm doanh thu là 250 triệu chi phí là 161 triệu lợi nhuận giữ lại là 89 triệu như bảng 3-2. Báo cáo thu nhập ở bảng 3-2 trình bày doanh thu và chi phí phát sinh trong tháng 1 2006 và cho biết kết quả thu nhập ròng là 89 triệu. Giả định Baco không phải nộp thuế thu nhập và không chia cổ tức nên toàn bộ thu nhập ròng sẽ được giữ lại. Trên bảng cân đối kế toán ngày 31 01 2006 ở khoản mục vốn chủ sở hữu xuất hiện thêm khoản lợi nhuận giữ lại và tăng thêm 89 triệu so với thời điểm 12 01 2006. 52 BÁO CÁO NGÂN LƯU Lợi nhuận là hoàn toàn khác với ngân lưu. Bạn có thể

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.