tailieunhanh - Điều Khiển Tàu Hỏa Chạy Trên Đường Sắt Phần 1

Tàu hoả hay xe lửa (tên cũ hoả xa) là một loại phương tiện giao thông, gồm đầu tàu và các toa nối lại. Tàu hỏa chạy trên đường sắt và được dùng để vận chuyển người, trang thiết bị hay các vật tư khác. | 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI . NGUYỄN HỮU HÀ ĐIỀU KHIỂN CHẠY TẦU TRÊN ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI - 2004 2 Chương I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ ĐIỀU KHIỂN HỌC VÀ ĐIỀU KHIỂN CHẠY TẦU TRÊN ĐƯỜNG SẮT . ĐIỀU KHIỂN HỌC VÀ ĐIỀU KHIỂN HỌC KỸ THUẬT Điều khiển học là một môn khoa học về các quy luật tổng quát về điều khiển kiểm tra và liên lạc trong máy móc cơ thể và xã hội. Định nghĩa trên được nhà bác học Wiener N 1894-1964 tác giả của cuốn sách Điều khiển học hay Điều khiển và liên lạc trong sinh vật và máy móc đưa ra tuy nhiên đây là môn khoa học đang phát triển mạnh nên có thể thấy nhiều cách định nghĩa khác như - Theo . Ashbi Điều khiển học là ngành khoa học lý thuyết về các cách thức hoạt động của tất cả các máy móc có thể - . Lijapunov và . Sobolev có các định nghĩa như Điều khiển học là khoa học nghiên cứu các hệ thống và quá trình điều khiển bằng các phương pháp toán học Điều khiển học là khoa học về các quá trình truyền sử lý và lưu giữ thông tin Điều khiển học là môn khoa học nghiên cứu các phương pháp thiết kế phát hiện việc xây dựng và nhận dạng các thuật toán mô tả quá trình điều khiển diễn ra trong thực tế - Theo . Kolmogorov Điều khiển học là khoa học nghiên cứu các hệ thống với bản chất vật lý bất kỳ có khả năng thu nhận lưu giữ và sử lý thông tin sử dụng nó cho việc điều khiển và điều chỉnh Còn có nhiều định nghĩa khác trong đó nổi bật là định nghĩa của . Gluskov Điều khiển học là khoa học về các quy luật tổng quát của việc thu nhận lưu giữ truyền và biến đổi thông tin trong các hệ thống điều khiển phức tạp 3 TỪ CÁC ĐỊNH NGHĨA TRÊN TA THẤY TA THẤY KHÔNG THỂ XẾP HOÀN TOÀN ĐIỀU KHIỂN HỌC VÀO NHÓM CÁC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA HỌC KỸ THUẬT HAY NHÓM KHOA HỌC XÃ HỘI MÔN KHOA HỌC ĐỘC LẬP NÀY MỚI CHỈ XUẤT HIỆN TỪ NHỮNG NĂM 40 CỦA THẾ KỶ TRƯỚC. NHỮNG TƯ TƯỞNG CƠ BẢN BAN ĐẦU CỦA ĐIỀU KHIỂN HỌC LÀ CÓ SỰ TƯƠNG TỰ CỦA CÁC QUÁ TRÌNH ĐIỀU KHIỂN VÀ MỐI LIÊN LẠC GIỮA MÁY MÓC CƠ THỂ SỐNG VÀ XÃ HỘI BỞI VÌ TRONG MỖI QUÁ TRÌNH TRÊN ĐỀU CÓ VIỆC TRUYỀN NHỚ VÀ BIẾN .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.