tailieunhanh - Tiểu luận về chiến tranh - Phần 2

Đã đăng trên rờ "The Pall Mall Gazette" số 1703. ngày 29 tháng Bảy 1870 Ký tên: Z Cho đến nay, có lẽ chưa có một tiếng súng nào nổ, nhưng giai đoạn đầu tiên của chiến tranh đã qua rồi, đối với hoàng đế Pháp, nó đã kết thúc bằng sự tiêu tan hy vọng của ông ta. Chỉ cần điểm lướt qua tình hình chính trị và quân sự là đủ thấy rõ điều đó | Tiểu luận về chiến tranh TIỂU LUẬN VỀ CHIẾN TRANH- I Đã đăng trên rờ The Pall Mall Gazette số 1703. ngày 29 tháng Bảy 1870 Ký tên Z Cho đến nay có lẽ chưa có một tiếng súng nào nổ nhưng giai đoạn đầu tiên của chiến tranh đã qua rồi đối với hoàng đế Pháp nó đã kết thúc bằng sự tiêu tan hy vọng của ông ta. Chỉ cần điểm lướt qua tình hình chính trị và quân sự là đủ thấy rõ điều đó. Như hiện nay mọi người đã rõ Lui Na-pô-lê-ông tưởng rằng ông ta sẽ có thề cô lập được Liên đoàn Bắc Đức 11 khỏi các quốc gia ở miền Nam và lợi dụng được sự bất bình tồn tại trong những tỉnh vừa mới bị sáp nhập vào nước Phổ cách đây không lâu 12 . Tiến quân nhanh chóng đến sông Ranh với tất cả những lực lượng có thể tập hợp được vượt qua con sông ấy ở một đoạn nào đó giữa Ghéc-mơ-xhai-mơ và Ma-in-xơ và tấn công theo hướng Phran-phuốc và Vuyếc-xơ-buốc sẽ cho phép đạt tới mục đích ấy. Quân Pháp sẽ có thể chiếm được những đường giao thông giữa miền Bắc và miền Nam và sẽ có thể buộc Phổ phải hết sức vội vã dồn tất cả quân đội hiện có đến sông Mai-nơ không kể là những đội quân đó có sẵn sàng chiến đấu hay không. Toàn bộ tiến trình động viên ở Phổ sẽ có thể bị rối loạn và tất cả những triển vọng thành công sẽ có thể ở về phía quân Pháp đã đột nhập số quân này sẽ có thể đánh tan quân Phổ từng phần một chừng nào mà quân Phổ từ các vùng trong nước kéo đến. Không những các lý do chính trị mà cả những lý do quân sự nữa cũng biện hộ cho một mưu toan như vậy. Hệ thống quân đội thường trực của Pháp cho phép tập trung quân đội - cứ cho rằng đội quân này gồm khoảng - người- một cách nhanh hơn nhiều so với hệ thống lan-ve của Phổ 13 . Thành phần quân đội Pháp thời bình chỉ khác với thành phần thời chiến về số người đang nghỉ phép và khác ở chỗ không có những đơn vị dự bị- huấn luyện những đơn vị này được thành lập ngay trước khi đánh nhau. Còn Tiểu luận về chiến tranh thành phần quân đội Phổ thời bình thì gồm không đầy một phần ba thành phần của nó trong thời chiến hơn nữa trong thời bình .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.