tailieunhanh - Nguyên lý kế toán Phần 4

Lưu ý, bảng 3-1 là copy 2-1 ở chương 2. Ở bảng này, vốn chủ sở hữu trước đây ghi là vốn anh Thanh, nay được gọi chung là vốn cổ đông. Giả định Công ty Baco có phát sinh tổng doanh thu trong tháng 1/2006 là 250 triệu đồng nhưng cho khách hàng thiếu chịu, giá mua (giá vốn) của hàng đã bán là 150 triệu đồng. | nhập kho nợ lại người bán 5 Mua thiết bị trả một phần tiền mặt 6 Bán thiết bị 7 Trả lại hàng mua ngày 03 01 8 Trả nợ người bán 9 Thu nợ khách hàng -4 1 -2 -4 1 -1 20 16 -1 -2 -4 Số dư đến 12 01 2006 343 0 158 19 100 20 400 520 520 Lưu ý bảng 3-1 là copy 2-1 ở chương 2. Ở bảng này vốn chủ sở hữu trước đây ghi là vốn anh Thanh nay được gọi chung là vốn cổ đông. Giả định Công ty Baco có phát sinh tổng doanh thu trong tháng 1 2006 là 250 triệu đồng nhưng cho khách hàng thiếu chịu giá mua giá vốn của hàng đã bán là 150 triệu đồng. Ghi nhận giao dịch bán hàng gồm 2 phần doanh thu ký hiệu là giao dịch 10a và chi phí ký hiệu là giao dịch 10b . 37 Kế toán ghi giao dịch 10a Khoản phải thu 250 Doanh thu bán hàng 250 Và ghi giao dịch 10b Giá vốn hàng bán 150 Hàng tồn kho 150 Vậy giao dịch 10a làm tăng tài sản cụ thể là khoản phải thu và giao dịch 10b làm giảm tài sản cụ thể là hàng tồn kho. Nhìn theo đẳng thức kế toán như ở bảng 3-1 ta thấy Tài sản Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu Diên giải nội dung Khoản Hàng phải tồn thu kho Lợi nhuận giữ lại 10a Doanh thu bán chịu 250 250 10b Giá v ốn hàng - bán 150 - 150 Cũng để đơn giản giả sử trong tháng 1 2006 không còn chi phí nào khác chúng ta sẽ thấy tài khoản lợi nhuận giữ lại tăng ròng 100 triệu và tài sản tăng ròng tương ứng 100 triệu đồng. 38 Kế toán theo tiền mặt và theo thực tế phát sinh Có 2 cách phổ biến để xác định lợi nhuận kế toán theo tiền mặt và kế toán theo thực tế phát sinh. Kế toán thực tế phát sinh xác nhận ảnh hưởng của các giao dịch khi doanh thu và chi phí thực tế xảy ra. Kế toán tiền mặt xác định ảnh hưởng của các giao dịch chỉ khi nào tiền mặt được thu vào hay chi ra. Kế toán theo thực tế phát sinh xác định ảnh hưởng của các giao dịch kinh tế phát sinh lên các báo cáo tài chính trong kỳ kế toán khi doanh thu và chi phí thực tế đã xảy ra. Nghĩa là doanh thu và chi phí được ghi nhận khi chúng xảy ra mà không nhất thiết phải xuất hiện tiền mặt. Ngược lại kế toán theo tiền mặt chỉ xác định ảnh hưởng của các giao dịch kinh

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.