tailieunhanh - GiaoTrinhLap TrinhC

Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 1 MỤC 1 :.NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH & PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH. 8 . Mục tiêu . . 8 . Lý thuyết . . 8. . Ngôn ngữ lập trình (Programming Language) . . 8. . . Thuật giải (Algorithm) . . 8. . Chương trình (Program) . 8. . Ngôn ngữ lập trình (Programming language) . 9. . . Các bước lập trình . 9. . Kỹ thuật lập trình . . 9. . I­P­O Cycle (Input­Pprocess­Output Cycle) (Quy trình nhập­xử lý­xuất) . . 9. . . Sử dụng lưu đồ (Flowchart) . 10BÀI 2 :.LÀM QUEN LẬP TRÌNH C QUA CÁC VÍ DỤ ĐƠN GIẢN