tailieunhanh - Nguyên lý kế toán Phần 2

CÁC ĐIỂM CỐT YẾU CỦA CHƯƠNG 1: 1. Thông tin kế toán hỗ trợ cho việc ra quyết định. Các báo cáo tài chính cung cấp thông tin cho các nhà quản lý, và các đối tượng bên ngoài như: ngân hàng, các cổ đông, thuế, cơ quan quản lý nhà nước để họ tham khảo và ra quyết định liên quan đến doanh nghiệp. | 9 CÁC ĐIỂM CỐT YẾU CỦA CHƯƠNG 1 1. Thông tin kế toán hỗ trợ cho việc ra quyết định. Các báo cáo tài chính cung cấp thông tin cho các nhà quản lý và các đối tượng bên ngoài như ngân hàng các cổ đông thuế cơ quan quản lý nhà nước để họ tham khảo và ra quyết định liên quan đến doanh nghiệp. Thông tin do các báo cáo tài chính thể hiện tình hình tài chính tại một thời điểm và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời kỳ. 2. Phân biệt kế toán tài chính và kế toan quản trị. Sự khác nhau chủ yếu giữa hai khái niệm này là do chúng được sử dụng cho hai nhóm người ra quyết định khác nhau. Kế toán tài chính chủ yếu phục vụ cho những người bên ngoài công ty chẳng hạn như các cổ đông nhà cung cấp ngân hàng sở thuế và các cơ quan quản lý nhà nước. Trong khi Kế toán quản trị chỉ nhằm để phục vụ cho những người bên trong công ty như các nhà quản trị cấp cao giám đốc hay trưởng các phòng ban đơn vị. 3. Kiểm toán giúp tăng cường chất lượng thông tin kế toán. Sự tách biệt quyền sở hữu với quyền quản lý ở công ty đã phát sinh nhu cầu kiểm toán tức cần một bên thứ ba để kiểm tra các báo cáo tài chính. Các kiểm toán viên kiểm tra 10 công tác hạch toán của công ty và kiểm tra chi tiết các nghiệp vụ và số dư cuối kỳ để đảm bảo rằng các báo cáo tài chính phản ánh một cách trung thực tình hình tài chính của công ty. .