tailieunhanh - KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN học phần: MẠNG MÁY TÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM - để 1

Câu 1. Mô hình khách/chủ là mô hình mạng mà trong đó: A. Phù hợp với hệ thống mạng có nhu cầu khai thác cao và bảo mật lớn. B. Tập trung về dữ liệu, phân tán về chức năng. C. Một số máy tính đóng vai trò cung ứng dịch vụ. D. Tất cả đều đúng | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN