tailieunhanh - Tổ Chức vận chuyển hành khách và du lịch đường sắt Phần 7

Tham khảo tài liệu 'tổ chức vận chuyển hành khách và du lịch đường sắt phần 7', khoa học xã hội, thư viện thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | - Cho phép khai thác tốt nhất NLTQ của khu đoạn và của cả tuyến đường sắt đô thị - Sử dụng có hiệu quả trang thiết bị kỹ thuật tuyến đường sắt đô thị và phương tiện di động trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển yêu cầu - Đáp ứng yêu cầu vận chuyển với tổng chi phí nhỏ nhất vì các ga vùng phải trang bị nhiều thiết bị kỹ thuật như đường ga phòng nghỉ của tài xế. . Các yếu tố ảnh hưởng đến số lượng và vị trí ga vùng tầu khách đô thị 1. Luồng hành khách đô thị. Độ lớn và vị trí phát sinh luồng hành khách đô thị là yếu tố quan trọng nhất có ảnh hưởng quyết định đến việc xác định số lượng và lựa chọn vị trí ga vùng 2. Phân bố các ga khách đô thị trên tuyến. Ga khách đô thị là nơi đoàn tầu khách đô thị đỗ làm tác nghiệp hành khách. Việc phân bố ga khách đô thị ảnh hưởng đến mật độ hành khách trên khu đoạn và khai thác sức kéo vì đoàn tầu phải gia giảm tốc trước và sau khi đỗ 3. Điều kiện địa hình vùng dự định đặt ga. Ga vùng yêu cầu nhiều trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác hơn so với ga khách dọc đường nên phải có diện tích đáp ứng được nhu cầu hiện tại cũng như khả năng phát triển trong tương lai 4. Thiết bị di động sử dụng trong các đoàn tầu đô thị. Loại đầu máy và toa xe sử dụng để vận chuyển hành khách quyết định trọng lượng đoàn tầu vì vậy ảnh hưởng đến việc xác định số lượng và vị trí ga vùng thông qua chỉ tiêu chi phí giờ-hành khách 5. Loại BĐCT áp dụng cho các đoàn tầu khách đô thị. BĐCT quyết định chế độ quay vòng đoàn tầu do đó cũng ảnh hưởng đến việc xác định số lượng và vị trí hợp lý ga vùng trên tuyến. . Xác định số lượng hợp lý ga vùng tầu khách đô thị Số lượng ga vùng được xác định trên cơ sở so sánh tổng chi phí tính đổi của các phương án và phương án được chọn có tổng chi phí là nhỏ nhất. Các chi phí này bao gồm chi phí đầu tư liên quan đến đầu máy toa xe và trang thiết bị kỹ thuật ga chi phí khai thác chi phí giờ-hành khách. Do đặc thù lượng hành khách đô thị rất lớn thời gian quay vòng đoàn tầu khách nhỏ nên trong các

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN