tailieunhanh - Tiểu luận:ISO 9000 và nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý chất lượng phù hợp với các doanh nghiệp Việt Nam

khái niệm về chất lợng sản phẩm. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta thờng xuyên tiếp cận và nói nhiều các thuật ngữ "chất lợng", "chất lợng sản phẩm", "chất lợng cao",vv. Mỗi quan niệm đều có những căn cứ khoa học và thực tiễn khác nhau nhằm thúc đẩy khoa học quản lý chất lợng không ngừng phát triển và hoàn thiện. | ISO 9000 và nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý chất lợng phù hợp với các doanh nghiệp Việt Nam B. PHẦN NỘI DUNG I. KHÁI NIỆM CHẤT LỢNG SẢN PHẨM VÀ QUẢN LÝ CHẤT LỢNG SẢN PHẨM. 1. khái niệm về chất lợng sản phẩm. Trong đời sống hàng ngày chúng ta thờng xuyên tiếp cận và nói nhiều các thuật ngữ chất lợng chất lợng sản phẩm chất lợng cao vv. Mỗi quan niệm đều có những căn cứ khoa học và thực tiễn khác nhau nhằm thúc đẩy khoa học quản lý chất lợng không ngừng phát triển và hoàn thiện. Để hiểu rõ khái niệm chất lợng sản phẩm trớc tiên ta phải làm rõ khái niệm chất lợng có rất nhiều quan điểm khác nhau về chất lợng do các nhà nghiên cứu tiếp cận dới những góc độ khác nhau. Theo tổ chức kiểm tra chất lợng Châu Âu EOQC thì Chất lợng là mức phù hợp của sản phẩm đối với yêu cầu của ngời tiêu dùng Theo tiêu chuẩn của Australia AS1057-1985 thì Chất lợng là sự phù hợp với mục đích Từ khi tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế ISO đa ra định nghĩa ISO 9000 - 1994 TCVN 5814 - 1994 thì các cuộc tranh cãi lắng xuống và nhiều nớc chấp nhận định nghĩa này Chất lợng là một tập hợp các tính chất và đặc trng của sản phẩm tạo ra cho nó khả năng thoả mãn nhu cầu đã đợc nêu ra hoặc còn tiềm ẩn . Qua các định nghĩa trên ta có thể nêu ra 3 điểm cơ bản về chất lợng sản phẩm hàng hoá sau đây Chất lợng sản phẩm là một tập hợp các chỉ tiêu các đặc trng thể hiện tính năng kỹ thuật nói lên tính hữu ích của sản phẩm. Chất lợng sản phẩm phải đợc gắn liền với điều kiện cụ thể của nhu cầu của thị trờng về các mặt kinh tế kỹ thuật xã hội và phong tục. Chất lợng sản phẩm phải đợc sử dụng trong tiêu dùng và cần xem xét sản phẩm thoả mãn tới mức nào của ngời tiêu dùng. 2. Khái niệm về quản lý chất lợng hàng hoá. Nếu mục đích cuối cùng của chất lợng là thoả mãn nhu cầu khách hàng nhu cầu ngời tiêu dùng thì quản lý chất lợng là tổng thể các biện pháp kinh tế kỹ thuật hành chính tác động lên toàn bộ quá trình hoạt động của mọi tổ chức để đạt đợc mục đích đó với chi phí xã hội thấp nhất. Tuy nhiên tuỳ thuộc vào sự .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN