tailieunhanh - GIẢI PHÁP HỮU ÍCH MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIẾT 22 BÀI 16 “ LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC ”

HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1: tìm hiểu về phương trình hoá học Gv ghi VD1 lên bảng Yêu cầu HS đọc VD1, nêu yêu cầu của VD 1 Gv hướng dẫn HS lập PTHH theo các bước : Bước 1: Hãy viết phương trình chữ của PƯHH vào bảng con Gv nhận xét Thay tên các chất bằng CTHH? | GIẢI PHÁP HỮU ÍCH MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ tiết 22 BÀI 16 LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC học sinh biết cách vận dụng vào lập các phương ữình hóa học nhanh và chánh xác Muôn nâng cao được hiệu quả cúa tiết dạy này thì giáo viên cần lấy thêm một Số ví dụ về một số dạng phân ứng và hướng dãn học sinh một số kĩ năng lậ p phương Ị ị trình hóa học chú yếu ỉầ kĩ năng cân bằng nhanh một phân iùig hóa học từ những ị Ị phân ứng đơn giản đến phức tạp. Chuẩn bị tồt một số kiến thức đã học có liên Ị quan đến bài mơi. Giáo viên phải nấm bất chính xác và đánh giá. được mức đo Ị tiep hu kiến thức cùa học sinh từ đó có thê tìm ra nguyên nhân và biện pháp khắc ị phuc đê tiết học mang lại hiệu quà hơn đây cùng chính là nội dung chính gong giá ì phấp này Ú THựCTRẠNG Trong thực tế giáng dạy môn hóa hạc 8 d trường trung học cơ sơ Hiệp An những năm qua tôi thấy tiết dạy này khó đối với giao viến . mặc dù giáo viên đã đưa ra hhữhg ví dụ của từng dạng phân ứng hóa học và hương dẫn học sinh cách lập Ị phương trình nhưng học sinh ì an vận dụng rất chậm . Hơn ntìa giáo viên phải thiết ịkề tiết dạy ữên lơp trong thổi gian khống chẻ 45 phút mà khí lạ p phương trình hóa ị học phải tiến hành cheo trình tự sách giáo khoa đưa ra nếu giáo viên không đầu tư them thì học sinh sè không thế hiểu và vận dụng lập được các phương trình hóa học trong chương trình THCS Ngoài ra nhà trương cùng chưa bố trí tietdạy phụ đạo cho học sinh yếu môn hóa 8 hên chưa củng cố thêm được kiên thức cho học sinh Ị về phía học sinh chưa thương xuyên ổn táp kiến ihtic cù mà ữong môn hóa Ị học 8 cố nhiều kiên thức cũ liến quan đến kiến thức mơi. Một số học sinh ì lại ị lười suy nghĩ trong giơ học không tập trung không học bài và làm bài ưưốc khi ị đến lơp làm cho kiến thút bị thiếu hục. Mặt khấc học sinh cùng chưa tích cực chù Ị dộng sấng tạo rèn luyện khâ năng tư duy trong tông số học sinh của mọt lơp cố ị Ị đến một nửa là con em dân tộc tây nguyên nến khả năng tiếp hu kiên thức còn rat Ị hạn chế còn thụ động ữong học tạp

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.