tailieunhanh - Giáo trình nghiệp vụ văn thư - Chương VI QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU (Nghị Định số 58/2001/NĐ-CP Ngày 24-8-2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu; Thông tư liên tịch số: 07/2002/TTLTBCA-TCCP, ngày 06 – 5 năm 2002 của liên bộ Công an và ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ). quan tự nhân danh | Chương VI QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU Nghị Định số 58 2001 NĐ-CP Ngày 24-8-2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu Thông tư liên tịch số 07 2002 TTLT-BCA-TCCP ngày 06 - 5 năm 2002 của liên bộ Công an và ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ . I. Khái niệm và tầm quan trọng của con dấu. 1. Khái niệm Con dấu là thành phần thể thức thể hiện giá trị pháp lý của văn bản và vị tí của cơ quan trong hệ thống bộ máy nhà nước. 2. Tầm quan trong của con dấu. Như đã trình bày ở trên con dấu là thành phần khẳng định giá trị pháp lý của văn bản văn bản không có con dấu là những văn bản không có giá trị pháp lý và hiệu lực thi hành Con dấu là thành phần biểu thị vị trí của cơ quan trong hệ thống bộ máy nhà nước là một trong những yếu tố quan trong giúp cơ quan tự nhân danh mình thực hiẹn các hoạt động giao dịch trao đổi với các cơ quan tổ chức cá nhân khác. Con dấu còn là thành phần quan trọng giúp các cơ quan tổ chức tránh được tình trạng giải mạo giấy tờ. II. Các loại con dấu. 1. Các cơ quan tổ chức sử dụng con dấu có hình Quốc huy. Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 58 2001 NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ thì các cơ quan tổ chức và các chức danh nhà nước sau đây được phép sử dụng con dấu có hình Quốc huy - Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội Văn phòng Quốc hội đoàn Đại biểu Quốc hội các Tỉnh Thành phố trực thuộc Trung ương. - Chủ tịch nước Chủ tịch Quốc hội Thủ tướng Chính phủ. - Chính phủ các Bộ cơ quan ngang Bộ và các cơ quan thuộc Chính phủ. - Văn phòng Chủ tịch nước. - Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao các Viện Kiểm sát Nhân dân địa phương các Viện Kiểm sát Quân sự. - Tòa án Nhân dân Tối cao các Tòa án Nhân dân địa phương các Tòa án Quân sự và các Tòa án khác do luật định. - Hội đồng Nhân dân Ủy ban Nhân dân các cấp. - Cơ quan thi hành án dân sự. - Phòng Công chứng các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. - Cơ quan đại diện nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài gồm Cơ quan đại diện ngoại giao phái đoàn đại diện

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
26    115    2    21-07-2024