tailieunhanh - QĐ777.Mau 01_HSB

BẢO HIỂM Xà HỘI TỈNH HÀ GIANG Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam MÉu s è 01­ HS HIỂM Xà HỘI HUYỆN BẮC MÊ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Bo co tæng hîp gi¶i quyÕt chÕ ®é èm ®au, thai s¶n vµ trî cÊp d-ìng søc PHSK. Tính đến 30 tháng 11 năm 2011. (Báo cáo theo công văn số 4886/BHXH­CSXH ngày 18/11/2011). (§¬n v Þ tÝnh: ng µy, ®ång ). Sè lao ®éng Trî cÊp èm ®au Trî cÊp thai s¶n Trî cÊp d-ìng søc phôc håi søc khoÎ. Quü l- Sau èm ®au, thai s¶n Sau TNL§-BNN. M· sè Ngµy ¬ng. Tªn ®¬n vÞ ®¬n Tæng Sè l­ît Sè Sè Sè l­ît Sè N÷ nép L­ît TËp T¹i Sè L­ît TËp T¹i Sè. vÞ sè BHXH ng­êi ngµy tiÒn ng­êi ngµy tiÒn ng­êi trung gia tiÒn ng­êi trung gia tiÒn. ®×nh ®×nh. A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. I §¬n vÞ SDL§:. 1 §¬n vÞ A. 2 §¬n vÞ B. 3 §¬n vÞ C. . II C¬ quan BHXH gi¶i quyÕt Tæng céng:. Ngµy 22 thng 11 n¨m 2011. Ng-êi lËp biÓu Phô trch ChÕ ®é BHXH Gim ®èc. (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ®ãng dÊu) Nguyễn Công Thành Nguyễn Công Thành Trần Thị Bích Điệp. LËp theo quý;. Thèng nhÊt lËp trªn khæ giÊy . Ghi. chó. C