tailieunhanh - Tiểu luận: Giải pháp đẩy mạnh cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

Cổ phần hoá và cổ phần hoá DNNN. phần hoá. Công ty cổ phần là doanh nghiệp trong đó vốn điều lệ đợc chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và nghĩa vụ khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, cổ đông có quyền tự do chuyển nhựng cổ phần của mình cho người khác | Giải pháp đẩy mạnh cổ phần hoá DNNN ở Việt Nam vNÔI DUNG I . Cổ phần hoá và cổ phần hoá DNNN. phần hoá. Công ty cổ phần là doanh nghiệp trong đó vốn điều lệ đợc chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp cổ đông có quyền tự do chuyển nhợng cổ phần của mình cho ngời khác trừ trờng hợp qui định tại khoản 3 điều 55 và khoản 1 điều 58 của luật doanh nghiệp. Cổ đông có thể là tổ chức cá nhân số lợng cổ đông tối thiểu là 3 không hạn chế tối đa. Công ty cổ phần đợc phép phát hành chứng khoán và có t cách pháp nhân kể từ ngày đợc cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh. Cổ phần hoá là quá trình chuyển đổi hình thức sở hữu biến doanh nghiệp một chủ thành doanh nghiệp của nhiều chủ tức là chuyển từ hình thức sở hữu đơn nhất sang sở hữu chung thông qua chuyển một phần tài sản cho ngời khác cổ phần hoá có thể áp dụng với tất cả các doanh nghiệp thuộc sở hữu của một chủ duy nhất. Vì thế doanh nghiệp t nhân doanh nghiệp Nhà nớc doanh nghiệp có vốn đầu t nớc có thể cổ phần hoá. 2. Cổ phần hoá DNNN DNNN đợc định nghĩa ở điều 1 luật DNNN Doanh nghiệp nhà nớc là tổ chức kinh tế do nhà nớc sở hữu toàn bộ vốn điều lệ hoặc có cổ phần vốn góp chi phối đợc tổ chức dới hình thc công ty nhà nớc công ty cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn . Định nghĩa này chứa đựng những thay đổi cơ bản trong nhận thức của các nhà lập pháp và hoạch định chính sách đối với các thành phần kinh tế. Nh vậy việc xác định DNNN không hoàn toàn dựa vào tiêu chí sở hữu nh trớc đây trớc đây doanh nghiệp đợc Nhà nớc thành lập đầu t vốn tổ chức quản lí đợc coi là DNNN trong đó sở hữu đợc coi là tiêu chí cơ bản nhất tiêu chí quyền chi phối đợc áp dụng trong luật DNNN năm 2003 là tiêu chí định lợng tính chất định lợng thể hiện ở phần vốn góp của Nhà nớc trong toàn bộ vốn của doanh nghiệp. Nh vậy quyền kiểm soát đợc coi là tiêu chí cơ bản để xác định một doanh nghiệp có phải là DNNN hay

TỪ KHÓA LIÊN QUAN