tailieunhanh - Giáo trình kỹ thuật Antena part 4

Với A = (N+1)(M+1)d2 : diện tích của mảng 2 chiều. = Hệ số định hướng cực đại tỷ lệ thuận với diện tích đo theo dơn vị bình phương bước sóng. Đây là đặc trưng chung cho tất cả các anten. + Sự thay đổi của độ rộng tia chính khi tia chính lệch khỏi hướng vuông góc với tia chính tại góc ψo so với trục x và trục của mảng: giả thiết β = 0, αd = k 0 d cosψ 0 nằm trong mặt phẳng xy | - . i V 2 xy 2 y yz Với A N 1 M 1 d2 diện tích của mảng 2 chiều. Hệ số định hướng cực đại tỷ lệ thuận với diện tích đo theo dơn vị bình phương bước sóng. Đây là đặc trưng chung cho tất cả các anten. Sự thay đổi của độ rộng tia chính khi tia chính lệch khỏi hướng vuông góc với trục của mảng giả thiết fi 0 ad k0dcosự0 tia chính tại góc o so với trục x và nằm trong mặt phẳng xy. Sử dụng khai triển Taylor có thể viết u -u0 k0d cosự - cosự0 -k0dsinự0 ự - Biểu thức xác định độ rộng tia chính N 1 7 7 V1 2A -k0dW ự n 2 V 2 N 1 d sinự0 Nhận xét AựT sin lần N 1 d sin ự0 ị độ dài mảng chiếu lên phương vuông góc với ự 0 . TỔNG HỢP KIỂU MẢNG Nhận xét - Khi các phần tử của mảng được kích thích bởi các dòng có cùng biên độ có thể tạo ra các kiểu bức xạ vứi các búp sóng hẹp nhờ phân bố pha thích hợp của các dòng kích thích. - Có thể dùng phân bố biên độ của các dòng kích thích để điều khiển hình dạng và độ rộng của các búp sóng chính cũng như vị trí và độ lớn của các búp sóng phụ - có thể tạo ra một kiểu bức xạ gần giống với một kiểu bức xạ cho trước - bài toán tổng hợp kiểu mảng hay tổng hợp mảng. 1 Phương pháp chuỗi Fourier Xét chuỗi 2N 1 phần tử được kích thích bởi các đồng pha có biên độ Cn n -N - N F yc ejk0ndcos0 J n n -N Nếu chọn Cn C-n F C0 2Cn cosnu n 1 28 - Bằng cách chọn các hệ số cn thích hợp có thể làm gần đúng một kiểu bức xạ Fd u tuỳ ý. Chú ý 0 0 n - - kod u kod là khoảng ứng với vùng khả kiến Tuy nhiên Fd u sẽ được tổng hợp trong một chu kỳ - n u n . Mảng Chebyshep áp dụng được thiết kế mảng với độ rộng nhỏ nhất cho một mức phụ cho trước hoặc ngược lại một mức phụ nhỏ nhất với độ rộng cho trước . Có thể sử dụng các đa thức Chebyshev để tìm ra phân bố dòng phù hợp với mục tiêu thiết kế. Phương pháp được đề nghị đầu tiên bởi C. L . Dolph mảng Dolph - Chebyshev Các tính chất cơ bản của các đa thức Chebyshev - Định nghĩa Ti x x T2 x 2x2 - 1 T3 x 4x3 - 3x T4 x 8x4 - 8x2 1 Tn x 2x Tn-1 -Tn-2 - Tn x dao động trong khoảng 1 khi x dao động trong khoảng -1 1 và có n .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN