tailieunhanh - TIẾT 65: ĐO BƯỚC SÓNG ÁNH SÁNG

Các công thức xác định vị trí các vân và tính khoảng vân. - Mối quan hệ giữa màu sắc của ánh sáng đơn sắc và bước sóng ánh sáng. B. Kỹ năng: - Giải các bài toán đơn giản về giao thoa. - Giải thích sự tạo thành quang phổ liên tục khi dùng ánh sáng trắng. C. Phương pháp: II. CHUẨN BỊ: GV: Tranh về quang phổ liên tục để giới thiệu cho học sinh các vùng màu khác nhau. HS: Xem Sgk và ôn lại phần “Sự giao thoa của sóng cơ học” Diễn giảng, pháp vấn,. | TIẾT 65 ĐO BƯỚC SÓNG ÁNH SÁNG I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU A. Trọng tâm - Các công thức xác định vị trí các vân và tính khoảng vân. - Mối quan hệ giữa màu sắc của ánh sáng đơn sắc và bước sóng ánh sáng. B. Kỹ năng - Giải các bài toán đơn giản về giao thoa. - Giải thích sự tạo thành quang phổ liên tục khi dùng ánh sáng trắng. C. Phương pháp Diễn giảng pháp vấn gợi mở. II. CHUẨN BỊ GV Tranh về quang phổ liên tục để giới thiệu cho học sinh các vùng màu khác nhau. HS Xem Sgk và ôn lại phần Sự giao thoa của sóng cơ học III. TIẾN HÀNH LÊN LỚP A. Ôn định B. Kiểm tra 1. Mô tả thí nghiệm Young về hiện tượng giao thoa ánh sáng 2. Giải thích hiện tượng quan sát được trong thí nghiệm Young Rút ra kết luận cần thiết C. Bài mới PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG I Tiếp tục thí nghiệm Young I. KHOẢNG VÂN GIAO THOA Hình vẽ SGK a. Vi trí vân giao thoa Trong thí nghiệm Young để quan sát rõ các vân ta đặt một màn E sau màn M12 M12 E . E cách màn M12 một khoảng là D. Lấy mặt phẳng vuông góc với các khe S1 S2 và mặt phẳng E làm mặt phẳng hình vẽ. Gọi a là khoảng cách giữa hai nguồn S1 S2 HS xác định D là khoảng cách từ 2 nguồn S1 S2 đến màn E Từ hình vẽ ta có IO là trung trực của S1 S2 IH1 IH2 í ị sina ì 1 l 2 A là vị trí của một vân sáng nào đó trên màn E và A cách O một khoảng là x H2A - H1A 2IH1 Từ hình vẽ ta có IH1 IH2 a sin a Mà H2A H1A 2 H2A r2cos a2 H2A - H1A 2IH1 H1A r1 cos a1 Và r2cos a2 - r1 cos a1 2. a sin a H2A - H1A r2cos a2 - r1 cos a1 a sin a r2cos a2 - r1 cos ai asin a Nhưng vì a1 a2 a là rất nhỏ nên có thể xem Nhưng vì a1 a2 a là rất nhỏ r2cos a1 r1 nên có thể xem r2cos a2 r2 cos a1 cos a2 1 . AO x sin a tg a b IO D r1cos a1 r1 r2cos a2 r2 Vậy r2 - r1 a. D Và sin a tg a Tại A có vân sáng khi hai sóng ánh sáng S1 và S2 gởi C AO x ì đến A đồng pha với nhau và tăng cường lẫn nhau. Điều C IO DJ kiện này sẽ được thỏa mãn nếu hiệu đường đi của 2 sóng Vậy r2 - r1 a. D- ánh sáng từ 2 nguồn kết hợp S1 S2 đến điểm A bằng một Tại A để thỏa điều kiện là số nguyên lần bước sóng ánh sáng. một vân sáng hai

TỪ KHÓA LIÊN QUAN