tailieunhanh - Xử Lý Ra Hoa Trái Vụ Trên Sầu Riêng Sữa Hạt Lép Bằng Paclobutrazol

Đề tài "Hiệu quả của paclobutrazol lên sự ra hoa trái vụ trên giống sầu riêng sữa hạt lép" của nhóm các nhà khoa học Nguyễn Văn Hâu, Đỗ Thị Út, Trần Quốc Tuấn (Bộ môn Khoa học Cây trồng- Khoa Nông nghiệp, Trường ĐH Cần Thơ) được tiến hành tại trại thực nghiệm giống và cây trồng của Trường ĐH Cần Thơ trong 2 vụ 1999-2000 và 2000-2001. Giống sầu riêng sữa hạt lép 6 năm tuổi được bố trí theo thể thức ngẫu nhiên hoàn toàn, 4 lần lập lại, mỗi lần lập lại tương ứng với 1. | 7 r T fc TT rn 7 rn A. n À T K A Xử Lý Ra Hoa Trái Vụ Trên Sâu Riêng Sữa Hạt Lép Băng Paclobutrazol Đề tài Hiệu quả của paclobutrazol lên sự ra hoa trái vụ trên giống sầu riêng sữa hạt lép của nhóm các nhà khoa học Nguyễn Văn Hâu Đỗ Thị Út Trần Quốc Tuấn Bộ môn Khoa học Cây trồng- Khoa Nông nghiệp Trường ĐH Cần Thơ được tiến hành tại trại thực nghiệm giống và cây trồng của Trường ĐH Cần Thơ trong 2 vụ 1999-2000 và 2000-2001. Giống sầu riêng sữa hạt lép 6 năm tuổi được bố trí theo thể thức ngẫu nhiên hoàn toàn 4 lần lập lại mỗi lần lập lại tương ứng với 1 cây có 3 nghiệm thức là đối chứng không xử lý hóa chất phun paclobutrazol lên lá ở 2 nồng độ là và . Paclobutrazol được xử lý bằng cách phun đều lên tán lá. Các chỉ tiêu theo dõi gồm các yếu tố thời tiết trong thời gian thí nghiệm biến độ ẩm đất ở độ sâu 30 và 60 cm được lấy ở điểm và tính trị số trung bình trong thời gian xử lý ra hoa đặc tính ra hoa đậu trái thời gian từ lúc xử lý hóa chất. Trong năm 1999-2000 cây sầu riêng được xử lý paclobutrazol bắt đầu nhú mầm sau khi được xử lý hóa chất 57 ngày trong khi đối chứng nhú mầm hoa chậm hơn 15 ngày. Tuy nhiên thời gian từ khi xử lý hóa chất đến khi nhú mầm hoa dài ngày hay ngắn phụ thuộc vào thời gian hoa xuất hiện vào mùa khô. Trong năm 1999-2000 do mùa khô liên tục kéo dài làm cho cây sầu riêng hầu như chỉ cho hoa tập trung có một đợt. Trong khi năm 2000-2001 sầu riêng ra hoa làm 2 lần trong điều kiện có xiết nước và đậy mặt líp bằng nilon. Trong năm 1999-2000 tổng số trái cây và năng suất kg cây của nghiệm thức xử lý paclobutrazol ở nồng độ 31 trái và 55 5 kg cây cao hơn đối chứng 12 3 trái và 24 6kg . Trong khi năm 2000-2001 năng suất của cả 2 nghiệm thức xử lý paclobutrazol 38 8 và 44 1kg cây đều cao hơn đối chứng 4 8kg cây . Mùa nghịch qua 2 vụ 31 trái và trọng lượng trái cây 55 5kg của cây xử lý paclobutrazol ở nồng độ ppm cao hơn nghiệm thức đối chứng 12 3 trái và 24 6kg nhưng nghiệm thức xử lý ở nồng độ khác biệt .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN