tailieunhanh - sang_kien_kinh_nghiem_cua_co_Phuc

Mét sè kinh nghiÖm trong viÖc n©ng cao chÊt lîng båi dìng ®éi ngò gio viªn giái. Phßng GD – §T QuËn CÇu GiÊy. Trêng TiÓu häc TRung Hoµ. ==== ====. Sng kiÕn kinh nghiÖm: Mét sè kinh nghiÖm trong viÖc n©ng cao. chÊt lîng båi dìng ®éi ngò gio viªn giái. Ngêi viÕt : TrÇn ThÞ Phóc. Phã hiÖu trëng - Trêng TiÓu häc Trung. Hoµ. Hµ néi, thng 4 n¨m 2006. 1 Vâ. ChÝ TMét sè kinh nghiÖm trong viÖc n©ng cao chÊt lîng båi dìng ®éi ngò gio viªn giái Môc 1: §Æt vÊn.® 2: . NhËn thøc vÒ ®éi ngò gio . T×nh h×nh thùc tÕ cña nhµ . Cc biÖn php ®· thùc hiÖn ®Ó x©y dùng, båi dìng ®éi ngò gio . 1. LËp kÕ ho¹ch båi dìng ®éi ngò gio viªn. . 2. Gióp gio viªn tù båi d-. . 3. N©ng cao chÊt lîng sinh ho¹t tæ nhãm chuyªn. m«. 4. TÝch cùc tæ chøc cc tiÕt chuyªn. ®Ò9. 5. Quan t©m tíi viÖc dù giê th¨m líp vµ tæ chøc héi. gi¶ng12. 6. §Èy m¹nh c«ng tc viÕt sng kiÕn kinh nghiÖm vµ lµm ®å dïng d¹y häc. vµ. d¹y häc b»ng ph¬ng php hiÖn ®¹i còng nh thiÕt thùc n©ng cao båi d-. ìng. ®éi ngò gio viªn. . 2 Vâ. ChÝ TMét sè kinh nghiÖm trong viÖc n©ng cao chÊt lîng båi dìng ®éi ngò gio viªn giái. 7. Nªu g¬ng tèt viÖc khen thëng khuyÕn khÝch kÞp thêi ®©y lµ mét viÖc. lµm kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong cc phong trµo thi ®ua, nÕu khen chª. ®óng ngêi, ®óng thêi ®iÓm sÏ cã tc dông rÊt lín tíi sù cè g¾ng v¬n lªn. cña mçi ngêi 13. 8. Ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt – tinh thÇn cho ®éi ngò gio. . KÕt qu¶ ®¹t ® . Bµi häc 3: KÕt luËn vµ . PhÇn 1: §Æt vÊn ®Ò. 1. Lý do chän ®Ò tµi:. Khi nãi ®Õn vai trß cña ngêi thÇy trong sù nghiÖp gio dôc, Thñ ¹m V¨n §ång ®· viÕt: “ ThÇy gio lµ mét nh©n vËt trung t©m trong , lµ ngêi quyÕt ®Þnh ®µo t¹o nªn nh÷ng con ngêi míi x· héi ”.V× vËy ngêi thÇy ph¶i kh«ng ngõng v¬n lªn rÌn luyÖn tu dìng ®Ó thùc sù xøng ®ng lµ ngêi thÇy gio x· héi chñ nghÜa. §ång tíng cßn chØ ra r»ng: “VÊn ®Ò lín nhÊt trong gio dôc hiÖn nay lµ t¹o.®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt ®Ó ®éi ngò gio viªn dÇn dÇn trë thµnh mét ® ®ñ n¨ng lùc, ®ñ t cch ®Ó lµm trßn sø m¹ng cña m×nh” 3