tailieunhanh - Đề tài: Đổi mới tư duy về kế hoạch vốn kinh doanh trong doanh nghiệp

I. Cơ sở lý luận về kế hoạch hoỏ. Các nước có nền kinh tế thị trường phát triển mạnh và các nước đang phát triển đều có lịch sử kế hoạch hoá khá lâu đời. Với mỗi cơ chế kế hoạch hoá khác nhau tuỳ theo điều kiện của mỗi nước đó đem lại những thành công đáng kể trong phát triển kinh tế. | Đổi mới tư duy về kế hoạch vốn kinh doanh trong doanh nghiệp Phần nội dung I. Cơ sở lý luận về kế hoạch hoỏ. Các nước có nền kinh tế thị trường phát triển mạnh và các nước đang phát triển đều có lịch sử kế hoạch hoá khá lâu đời. Với mỗi cơ chế kế hoạch hoá khác nhau tuỳ theo điều kiện của mỗi nước đó đem lại những thành công đáng kể trong phát triển kinh tế. Để thấy được rừ vai trũ to lớn của kế hoạch hoỏ chỳng ta phải đi sâu nghiên cứu những lý luận chung về kế hoạch hoỏ. 1. Khỏi niệm chung về kế hoạch hoỏ Kế hoạch hoá là hoạt động của con người trên cơ sở vận dụng các quy luật tự nhiờn xó hội kinh tế để thực hiện các mục tiêu. kế hoạch hoá là một quá trỡnh ra quyết định cho phép xây dựng một hỡnh ảnh mong muốn về trạng thỏi tương lai của doanh nghiệp và quá trỡnh tổ chức triển khai thực hiện mong muốn đó. Mục tiêu j T hự c tii e ri j l Dieu chiiih Action 1 I . tra 1 kế hoạch hoỏ đều phải tuân theo một quy trỡnh nhất định sau đây Mỗi một quy trỡnh Quy trỡnh kế hoạch hoỏ gồm 4 bước Xác định mục tiêu thực hiện điều chỉnh kiểm tra. Các bước được thực hiện một cách tuần tự trong đó việc xác định mục tiêu có vai trũ quan trọng bởi vỡ nú được thực hiện theo định kỳ cũn cỏc bước khác thỡ mang tớnh thường xuyên. Như vậy kế hoạch hoá không chỉ là lập kế hoạch mà cũn là quỏ trỡnh tổ chức thực hiện và theo dừi đánh giá kết quả. Lập kế hoạch là lựa chọn một trong những phương án hoạt động cho tương lai của toàn bộ hay bộ phận của doanh nghiệp. Cũn tổ chức được thể hiện bằng hệ thống các chính sách áp dụng trong các thời kỳ kế hoạch nhằm đạt được các mục tiêu đặt ra một cách có hiệu quả cao nhất. Kế hoạch hoá thể hiện ý đồ của chủ thể về sự phát triển trong tương lai của đối tượng quản lý và cỏc giải phỏp để thực hiện. Nó xác định xem một quá trỡnh phải làm gỡ làm như thế nào khi nào làm và ai sẽ làm . 2. Sự cần thiết của kế hoạch hoỏ. Vai trũ của nhà quản lý doanh nghiệp đó là định hướng cho sự phát triển của doanh nghiệp. Mỗi sự định hướng của nhà quản lý có thể đưa .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.