tailieunhanh - Giáo án điện tử Lịch sử: Bài 3. Cuộc phản công ở kinh thành Huế

Tài liệu tham khảo giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử với nhiều hình ảnh minh họa sinh động giúp bé học tôt hơn môn lịch sử, đồng thời giúp các thầy cô nâng cao chất lượng bài giảng của mình | CUỘC PHẢN CÔNG Ở KINH THÀNH HUẾ Lòch söû LỊCH SỬ KIỂM TRA BÀI CŨ 1 .Nêu những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn trường Tộ. - Mở rộng quan hệ ngoại giao, buôn bán với nhiều nước. - Thuê chuyên gia nước ngoài giúp ta phát triển kinh tế . - Xây dựng quân đội hùng mạnh. - Mở trường dạy cách sử dụng máy móc, đóng tàu, đúc súng đề nghị đó của Nguyễn TrườngTộ có được vua quan nhà Nguyễn nghe theo và thực hiện không ? Vì sao ? Những đề nghị đó của Nguyễn Trường Tộ không được vua quan nhà Nguyễn nghe theo và thực hiện .Vua Tự Đức bảo thủ cho rằng những phương pháp cũ đã đủ để điều khiển quốc gia rồi. KIỂM TRA BÀI CŨ LỊCH SỬ Thứ hai ,ngày tháng 8 năm 2011 Thứ hai , ngày tháng 8 năm 2011 1. Tình hình nước ta sau hiệp ước năm 1884 ? Năm 1884, triều đình nhà Nguyễn kí hiệp ước công nhận quyền đô hộ của thực dân Pháp trên toàn bộ đất nước ta, nhưng nhân dân không chịu khuất phục . CUỘC PHẢN CÔNG Ở KINH THÀNH HUẾ Lịch sử +Quan lại triều đình nhà Nguyễn chia thành mấy phái, đó là những pháo nào? Quan lại triều đình nhà Nguyễn chia làm hai phái : Phái chủ hòa chủ trương thương thuyết với thực dân Pháp . Phái chủ chiến, đại diện là Tôn Thất Thuyết, chủ trương cùng nhân dântiếp tục chiến đấu chống thực dân pháp, giành lại độc lập dân tộc. Để chuẩn bị lâu dài, Tôn Thất Thuyết cho lập các căn cứ ở vùng rừng núi từ Quảng trị đến Thanh Hóa. Ông còn lập các đội nghĩa binh ngày đêm luyện tập sẵn sàng đánh Pháp . Nhân dân ta không chịu khuất phục, quyết tâm đánh đuổi giặc Pháp. 1: Tình hình nước ta sau hiệp ước năm 1884 ? + Nhân dân ta không chịu khuất phục thực dân pháp. nhân diễn ra cuộc phản công ở kinh thành Huế Nguyên nhân nào dẫn đến cuộc phản công ở kinh thành Huế ? Giặc Pháp lập mưu bắt Tôn Thất thuyết nhưng không thành. Trước sự uy hiếp của kẻ thù, Tôn Thất Thuyết quyết định nổ súng trước để giành thế chủ động. CUỘC PHẢN CÔNG Ở KINH THÀNH HUẾ Lịch sử Tôn ThấtThuyết, người đứng đầu phái chủ chiến. +Hãy thuật lại cuộc phản công ở kinh thành Huế. Đêm mồng 4 . | CUỘC PHẢN CÔNG Ở KINH THÀNH HUẾ Lòch söû LỊCH SỬ KIỂM TRA BÀI CŨ 1 .Nêu những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn trường Tộ. - Mở rộng quan hệ ngoại giao, buôn bán với nhiều nước. - Thuê chuyên gia nước ngoài giúp ta phát triển kinh tế . - Xây dựng quân đội hùng mạnh. - Mở trường dạy cách sử dụng máy móc, đóng tàu, đúc súng đề nghị đó của Nguyễn TrườngTộ có được vua quan nhà Nguyễn nghe theo và thực hiện không ? Vì sao ? Những đề nghị đó của Nguyễn Trường Tộ không được vua quan nhà Nguyễn nghe theo và thực hiện .Vua Tự Đức bảo thủ cho rằng những phương pháp cũ đã đủ để điều khiển quốc gia rồi. KIỂM TRA BÀI CŨ LỊCH SỬ Thứ hai ,ngày tháng 8 năm 2011 Thứ hai , ngày tháng 8 năm 2011 1. Tình hình nước ta sau hiệp ước năm 1884 ? Năm 1884, triều đình nhà Nguyễn kí hiệp ước công nhận quyền đô hộ của thực dân Pháp trên toàn bộ đất nước ta, nhưng nhân dân không chịu khuất phục . CUỘC PHẢN CÔNG Ở KINH THÀNH HUẾ Lịch sử +Quan lại triều đình nhà Nguyễn chia thành mấy phái, đó là những

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.