tailieunhanh - Giáo án điện tử môn Lịch sử: Bài 2. Nguyễn Trường Tộ

Tài liệu tham khảo giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử với nhiều hình ảnh minh họa sinh động giúp bé học tôt hơn môn lịch sử, đồng thời giúp các thầy cô nâng cao chất lượng bài giảng của mình | Lịch Sử NGUYỄN TRƯỜNG TỘ MONG MUÔN CANH TÂN ĐẤT NƯỚC Thứ Bảy ngày 7 tháng 5 năm 2011 Bài 2: 1. Giới thiệu về Nguyễn Trường Tộ: Trước mối họa xâm lăng một số nhà nho yêu nước đã làm gì? Trước mối họa xâm lăng một số nhà nho yêu nước đã chủ trương canh tân đất nước để tự lập, tự cường. Thế nào là canh tân ? “ Canh tân” là từ bỏ những cách làm cũ, lạc hậu. Thực hiện cách làm mới để đạt được sự phát triển tốt đẹp hơn. Trình bày những thông tin em biết về Nguyễn Trường Tộ: Quê ở Nghệ An. Là người thông minh. 1860, ông sang Pháp. Trình lên vua Tự Đức nhiều bản điều trần. NGUYEÃN TRÖÔØNG TOÄ MONG MUOÁN CANH TAÂN ÑAÁT NÖÔÙC - Em hiểu thế nào là “bản điều trần”? Bản điều trần là bản ý kiến hay ( hay bản hiến kế) để trình lên vua. - Qua những đề nghị canh tân đất nước Nguyễn Trường Tộ mong muốn điều gì ? Qua những đề nghị canh tân đất nước Nguyễn Trường Tộ mong muốn làm cho đất nước giàu mạnh, tiến kịp các nước phát triển khác. 2. Nội dung những đề nghị đổi mới đất nước của Nguyễn Trường Tộ: Thảo luận nhóm Những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ là gì?? Mở rộng quan hệ ngoại giao Thuê chuyên gia nước ngoài Mở trường Xây dựng quân đội - Trong những đề nghị đổi mới đó, đổi mới về mặt nào là cơ bản hàng đầu ? Đổi mới về kinh tế là hàng đầu 3. Thái độ triều đình nhà Nguyễn 1. Trước những đề nghị đổi mới đất nước của Nguyễn Trường Tộ, triều đình nhà Nguyễn chia làm mấy phe, đó là những phe nào? Trong triều chia làm 2 phe: phe ủng hộ đổi mới và phe bảo thủ không ủng hộn đổi mới. 2. Vua Tự Đức đứng về phe nào? Vua theo phe bảo thủ. 3. Tại sao vua Tự Đức và đa số các quan trong triều lại không ủng hộ đổi mới? Vua quan nhà Nguyễn lạc hậu, không hiểu được những thay đổi ở các nước trên thế giới. Triều đình nhà Nguyễn bảo thủ, không muốn có sự thay đổi. Vua Tự Đức cho rằng những phương pháp cũ đã đũ để điều khiển quốc gia rồi. 4. Những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ có được chấp nhận không? 5. Việc triều đình nhà Nguyễn không chấp nhận nhưng đề nghị . | Lịch Sử NGUYỄN TRƯỜNG TỘ MONG MUÔN CANH TÂN ĐẤT NƯỚC Thứ Bảy ngày 7 tháng 5 năm 2011 Bài 2: 1. Giới thiệu về Nguyễn Trường Tộ: Trước mối họa xâm lăng một số nhà nho yêu nước đã làm gì? Trước mối họa xâm lăng một số nhà nho yêu nước đã chủ trương canh tân đất nước để tự lập, tự cường. Thế nào là canh tân ? “ Canh tân” là từ bỏ những cách làm cũ, lạc hậu. Thực hiện cách làm mới để đạt được sự phát triển tốt đẹp hơn. Trình bày những thông tin em biết về Nguyễn Trường Tộ: Quê ở Nghệ An. Là người thông minh. 1860, ông sang Pháp. Trình lên vua Tự Đức nhiều bản điều trần. NGUYEÃN TRÖÔØNG TOÄ MONG MUOÁN CANH TAÂN ÑAÁT NÖÔÙC - Em hiểu thế nào là “bản điều trần”? Bản điều trần là bản ý kiến hay ( hay bản hiến kế) để trình lên vua. - Qua những đề nghị canh tân đất nước Nguyễn Trường Tộ mong muốn điều gì ? Qua những đề nghị canh tân đất nước Nguyễn Trường Tộ mong muốn làm cho đất nước giàu mạnh, tiến kịp các nước phát triển khác. 2. Nội dung những đề nghị đổi mới đất nước của Nguyễn Trường Tộ: .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN