tailieunhanh - Tiểu luận: Tổng Quan Về Chương Trình Nội Địa Hoá Xe Máy Việt Nam

Chất Của Chơng Trình Nội Địa Hoá 1. Chiến Lợc Phát Triển Công Nghiệp Chiến lợc thờng đợc quan niệm nh là nghệ thuật phối hợp các hành động, các quá trình nhằm đạt đợc những mục tiêu dài hạn. | Chương I Tổng Quan về Chương Trình Nội Địa Hoá Xe Máy Việt Nam Chất Của Chơng Trình Nội Địa Hoá 1. Chiến Lợc Phát Triển Công Nghiệp Chiến lợc thờng đợc quan niệm nh là nghệ thuật phối hợp các hành động các quá trình nhằm đạt đợc những mục tiêu dài hạn. Chiến lợc phát triển công nghiệp là một bộ phận trọng yếu của chiến lợc phát triển kinh tế xã- hội của đất nớc. Chiến lợc phát triển công nghiệp phải xác định đợc mục tiêu dài hạn 10 năm 20 năm của hệ thống công nghiệp và phơng thức biện pháp cơ bản để đợc mục tiêu dài hạn ấy. Nói cách khác chiến lợc phát triển công nghiệp phải xác định đợc trạng thái tơng lai của công nghiệp và cách thức đa công nghiệp đến trạng thái ấy. Nội dung của chiến lợc phát triển công nghiệp đất nớc đợc cấu thành từ các bộ phận chủ yếu sau đây - Hệ thống các quan điểm cơ bản về định hớng phát triển công nghiệp. Hệ thống các quan điểm định hớng này đợc xác định trên cơ sở các quan điểm định hớng phát triển kinh tế - xã hội của đất nớc. - Hệ thống các mục tiêu chiến lợc phát triển công nghiệp. - Các giải phát chiến lợc. Đó là những giải pháp cần thực hiện để đạt đợc các mục tiêu chiến lợc đã xác định. - Các căn cứ của chiến lợc. Đó chính là việc nghiên cứu và cụ thể hoá đờng lối phát triển kinh tế của đảng phân tích thực trạng của công nghiệp mối quan hệ giữa công nghiệp và các ngành kinh tế khác bối cảnh trong nớc và quốc tế những thách thức và cơ hội dự báo sự biến động của môi trờng kinh tế xã hội những tài liệu điều tra cơ bản khác. Nếu xét theo mối quan hệ giữa các bộ phận hợp thành hệ thống công nghiệp nội dung của chiến lợc phát triển công nghiệp bao gồm - Chiến lợc phát triển chung của toàn bộ hệ thống công nghiệp. - Chiến lợc phát triển từng ngành chuyên môn hoá ngành kinh tế - kĩ thuật . - Chiến lợc phát triển doanh nghiệp . - Chiến lợc về con ngời xác định phơng hớng đảm bảo nhân lực và phát triển toàn diện con ngời trong kinh doanh. 2. Mô hình chiến lợc thay thế nhập khẩu Chiến lợc này đã đợc các nớc đi tiên phong trong công

TỪ KHÓA LIÊN QUAN