tailieunhanh - Giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: Lễ kí hiệp định Pari

Tham khảo tài liệu 'giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: lễ kí hiệp định pari', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | KiÓm tra bµi cò - MÜ cã ©m m­u g× khi nÐm bom huû diÖt Hµ Néi vµ c¸c vïng l©n cËn? - Thuật lại trận chiến ngày 26- 12-1972 của nhân dân Hà Nội. - T¹i sao nãi chiÕn th¾ng 12 ngµy ®ªm cuèi n¨m 1972 trªn bÇu trêi Hµ Néi vµ c¸c thµnh phè kh¸c ë miÒn B¾c lµ “§iÖn Biªn Phñ trªn kh«ng ?” Thứ tư ngày 16 tháng 3 năm 2011 Lịch sử : Lễ ký hiệp định Pa - ri Thứ tư ngày 16 tháng 3 năm 2011 Lịch sử : Lễ ký hiệp định Pa - ri 1. V× sao MÜ buéc ph¶i kÝ HiÖp ®Þnh Pa-ri? MÜ thÊt b¹i nÆng nÒ trªn chiÕn tr­êng hai miÒn Nam, B¾c MÜ ph¶i chÊp nhËn kÝ HiÖp ®Þnh Pa - ri Thứ tư ngày 16 tháng 3 năm 2011 Lịch sử : Lễ ký hiệp định Pa - ri 2. LÔ kÝ HiÖp ®Þnh Pa-ri diÔn ra nh­ thÕ nµo? Th¶o luËn nhãm 2 - HiÖp ®Þnh Pa - ri ®­îc kÝ ë ®©u? Vµo thêi gian nµo? - Em h·y m« t¶ s¬ l­îc khung c¶nh lÔ kÝ HiÖp ®Þnh Pa - ri? - Ngµy 27 - 1 - 1973, t¹i Pa - ri thñ ®« n­íc Ph¸p diÔn ra lÔ kÝ HiÖp ®Þnh Pa - ri. - T¹i phßng häp lín trang hoµng léng lÉy d­íi ¸nh ®Ìn pha lª. §éi c¶nh vÖ quèc gia Ph¸p ®éi mò bãng lo¸ng, g­¬m tuèt trÇn ®øng nghiªm, Thứ tư ngày 16 tháng 3 năm 2011 Lịch sử : Lễ ký hiệp định Pa - ri 2. LÔ kÝ HiÖp ®Þnh Pa-ri diÔn ra nh­ thÕ nµo? ViÖt kiÒu t¹i Ph¸p vµ nh©n d©n Ph¸p ®ãn chµo ®oµn ®¹i biÓu ViÖt Nam dù héi nghÞ Pa - ri Toµn c¶nh trong phßng cña lÔ kÝ chÝnh thøc HiÖp ®Þnh Pa - ri vÒ ViÖt Nam (27/1/1973) Bé tr­ëng NguyÔn ThÞ B×nh tham gia kÝ HiÖp ®Þnh Bé tr­ëng ngo¹i giao n­íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ NguyÔn Duy Trinh tham gia kÝ HiÖp ®Þnh Bộ trưởng Bộ ngoại giao Hoa Kì Kít-xinh-giơ kí Hiệp định - LÔ kÝ HiÖp ®Þnh Pa-ri diÔn ra rÊt t«n nghiªm, trang träng mang tÝnh quèc tÕ. Bé tr­ëng NguyÔn Duy Trinh vµ Bé tr­ëng NguyÔn ThÞ B×nh ®¹i diÖn phÝa c¸ch m¹ng ViÖt Nam ®Æt bót kÝ vµo v¨n b¶n HiÖp ®Þnh lóc 11 giê Pa-ri. Thứ tư ngày 16 tháng 3 năm 2011 Lịch sử : Lễ ký hiệp định Pa - ri 2. LÔ kÝ HiÖp ®Þnh Pa-ri diÔn ra nh­ thÕ nµo? + Nªu nh÷ng ®iÓm c¬ b¶n cña HiÖp ®Þnh Pa - ri vÒ ViÖt Nam? Th¶o luËn nhãm 4 Thứ tư ngày 16 tháng 3 năm 2011 Lịch sử : Lễ ký hiệp định Pa - ri 3. Néi dung chÝnh cña HiÖp ®Þnh | KiÓm tra bµi cò - MÜ cã ©m m­u g× khi nÐm bom huû diÖt Hµ Néi vµ c¸c vïng l©n cËn? - Thuật lại trận chiến ngày 26- 12-1972 của nhân dân Hà Nội. - T¹i sao nãi chiÕn th¾ng 12 ngµy ®ªm cuèi n¨m 1972 trªn bÇu trêi Hµ Néi vµ c¸c thµnh phè kh¸c ë miÒn B¾c lµ “§iÖn Biªn Phñ trªn kh«ng ?” Thứ tư ngày 16 tháng 3 năm 2011 Lịch sử : Lễ ký hiệp định Pa - ri Thứ tư ngày 16 tháng 3 năm 2011 Lịch sử : Lễ ký hiệp định Pa - ri 1. V× sao MÜ buéc ph¶i kÝ HiÖp ®Þnh Pa-ri? MÜ thÊt b¹i nÆng nÒ trªn chiÕn tr­êng hai miÒn Nam, B¾c MÜ ph¶i chÊp nhËn kÝ HiÖp ®Þnh Pa - ri Thứ tư ngày 16 tháng 3 năm 2011 Lịch sử : Lễ ký hiệp định Pa - ri 2. LÔ kÝ HiÖp ®Þnh Pa-ri diÔn ra nh­ thÕ nµo? Th¶o luËn nhãm 2 - HiÖp ®Þnh Pa - ri ®­îc kÝ ë ®©u? Vµo thêi gian nµo? - Em h·y m« t¶ s¬ l­îc khung c¶nh lÔ kÝ HiÖp ®Þnh Pa - ri? - Ngµy 27 - 1 - 1973, t¹i Pa - ri thñ ®« n­íc Ph¸p diÔn ra lÔ kÝ HiÖp ®Þnh Pa - ri. - T¹i phßng häp lín trang hoµng léng lÉy d­íi ¸nh ®Ìn pha lª. §éi c¶nh vÖ quèc gia Ph¸p ®éi mò bãng lo¸ng, g­¬m tuèt trÇn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.