tailieunhanh - TIẾT 60: BÀI TẬP

Vận dụng kiến thức bài “Kính lúp” để học sinh giải các bài tập trong Sgk. -Qua đó giúp học sinh nâng cao kiến thức lý thuyết, rèn luyện kỹ năng để giải toán. -Rèn luyện kỹ năng giải bài tập về “Kính lúp” B. Phương pháp: Hướng dẫn gợi mở. | TIẾT 60 BÀI TẬP I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU A. Trọng tâm kỹ năng -Vận dụng kiến thức bài Kính lúp để học sinh giải các bài tập trong Sgk. -Qua đó giúp học sinh nâng cao kiến thức lý thuyết rèn luyện kỹ năng để giải toán. -Rèn luyện kỹ năng giải bài tập về Kính lúp B. Phương pháp Hướng dẫn gợi mở. II. CHUÂN BỊ Học sinh làm bài tập ở nhà III. TIẾN HÀNH LÊN LỚP A. Ồn đinh B. Kiểm tra thông qua bài tập C. Bài tập PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG 4. Cho kính lúp có D 10 dp Tính a. G Bài 4 - Sgk trang 155 b. Gc k khi d _ 4 _ D a. Vì ngắm chừng ở vô cực nên G x C f 25 cm Xem mắt đặt sát kính _ 1 25 mà DC 25cm f 0 1m 10cm G JD 10 2 5 b. Vì ngắm chừng ở điểm cực cận nên GC d mà d d 25cm d .f -25 .10 250 50 _ _ 1 1 _ d . x_ cm G d-f 2 - 5 -10 35 7 11 d 3 5 d 50 7 5. Cho người cận thị có Bài 5 - Sgk trang 155 OCc 10cm a. Để quan sát được ảnh áo thì ảnh đó phải nằm trong khoảng OCv 50 cm nhìn rõ của mắt. kính lúp có D Khi ngắm chừng ở điểm cực cận Vì OCc 10 cm dc 10dp - 10cm Tính a. d Và f 1 10cm dc 4 c4 G T 5cm D 10 d -f -10 -10 b. k G Trong hai trường hợp ngắm Vậy khi ngắm chừng ở điểm cực cận thì d dc 5cm. chừng ở Khi ngắm chừng ở điểm cực viễn Vì OCv 50 cm dv - Cc - 50cm - Cv - GV gọi HS lên làm bài tập - HS nhận xét bài giải - GV nhận xét bài làm và củng cố cách giải toán. d .f -50 .10 dv 7 8 33cm dv-f - 50 -10 Vậy vật phải đặt cách kính một khoảng là 5 d 8 33 cm. b. Ta có G k . 1 D và k d 1 1 d 1 1 1 d Vì kính đeo sát mắt nên l 0 và Dc OCc 10cm G d Dc d d Khi ngắm chừng ở điểm cực cận d c -10cm và dc 5 cm Gc k d 10 2 d 5 c Khi ngắm chừng ở điểm cực viễn dv - 50cm và dv 8 33 cm _ 50 10_ỊỌ Gv . 1 2 8 33 50 1 1 d 50 Và k -N -50- 6 V d 8 33 v D. Củng cố Nhắc lại sơ đồ tạo ảnh của kính lúp. O d d thật ảo Vật AB A B trong Cc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN