tailieunhanh - Giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập-Phần 3

Tham khảo tài liệu 'giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: bác hồ đọc tuyên ngôn độc lập-phần 3', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù giê th¨m líp 5c NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù giê th¨m líp 5c Gi¸o viªn : TrÇn ThÞ Th¸i Tr­êng tiÓu häc qu¶ng thä Th¾ng lîi cña C¸ch m¹ng th¸ng T¸m cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo víi d©n téc ta? KiÓm tra bµi cò -Th¾ng lîi cña C¸ch m¹ng th¸ng T¸m cho thÊy lßng yªu n­íc vµ tinh thÇn c¸ch m¹ng cña nh©n d©n ta ®· giµnh ®­îc ®éc lËp d©n téc, d©n ta tho¸t khái kiÕp n« lÖ, ¸ch thèng trÞ cña thùc d©n phong kiÕn. Thø 3 ngµy 2 th¸ng 11 n¨m 2010 LÞch sö: B¸c Hå ®äc Tuyªn ng«n §éc lËp * Ho¹t ®éng 1 :Quang c¶nh Hµ Néi ngµy 2-9-1945 - Hµ Néi t­ng bõng cê hoa. - §ång bµo Hµ Néi kh«ng kÓ giµ, trÎ, g¸i, trai mäi ng­êi ®Òu xuèng ®­êng h­íng vÒ Ba §×nh chê buæi lÔ. - §éi danh dù ®øng nghiªm trang quanh lÔ ®µi míi dùng. Quang c¶nh Hµ Néi Ngµy 2-9-1945 Thø 3 ngµy 2 th¸ng 11 n¨m 2010 LÞch sö: B¸c Hå ®äc Tuyªn ng«n §éc lËp * Ho¹t ®éng 2 :DiÔn biÕn tuyªn bè §éc lËp C©u hái gîi ý: -Buæi lÔ b¾t ®Çu khi nµo? -Trong buæi lÔ, diÔn ra c¸c sù viÖc chÝnh nµo? - Buæi lÔ kÕt thóc ra sao? * Ho¹t ®éng 1: Quang c¶nh Hµ Néi ngµy 2-9-1945 - Buæi lÔ b¾t ®Çu vµo ®óng 14 giê ngµy 2-9-1945 B¸c Hå vµ c¸c vÞ trong ChÝnh phñ l©m thêi b­íc lªn lÔ ®µi chµo nh©n d©n. B¸c Hå ®äc b¶n Tuyªn ng«n §éc lËp. C¸c thµnh viªn cña ChÝnh phñ l©m thêi ra m¾t vµ tuyªn thÖ tr­íc ®ång bµo quèc d©n. - C¸c sù viÖc diÔn ra trong buæi lÔ: Buæi lÔ kÕt thóc nh­ng giäng nãi B¸c Hå vµ nh÷ng lêi kh¼ng ®Þnh trong b¶n Tuyªn ng«n §éc lËp cßn väng m·i trong mçi ng­êi d©n ViÖt Nam . *Ho¹t ®éng 3: Mét sè néi dung cña b¶n Tuyªn ng«n §éc lËp B¸c Hå ®äc Tuyªn ng«n §éc lËp Thø 3 ngµy 2 th¸ng 11 n¨m 2010 LÞch sö: * Ho¹t ®éng 2 :DiÔn biÕn tuyªn bè §éc lËp * Ho¹t ®éng 1: Quang c¶nh Hµ Néi ngµy 2-9-1945 “ Hìi ®ång bµo c¶ n­íc, tÊt c¶ mäi ng­êi ®Òu sinh ra cã quyÒn b×nh ®¼ng. T¹o hãa cho hä nh÷ng quyÒn kh«ng ai cã thÓ x©m ph¹m ®­îc; trong nh÷ng quyÒn Êy, cã quyÒn ®­îc sèng, quyÒn tù do vµ quyÒn m­u cÇu h¹nh phóc ” .“ N­íc ViÖt Nam cã quyÒn h­ëng tù do vµ ®éc lËp, vµ sù thËt ®· thµnh mét n­íc | NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù giê th¨m líp 5c NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù giê th¨m líp 5c Gi¸o viªn : TrÇn ThÞ Th¸i Tr­êng tiÓu häc qu¶ng thä Th¾ng lîi cña C¸ch m¹ng th¸ng T¸m cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo víi d©n téc ta? KiÓm tra bµi cò -Th¾ng lîi cña C¸ch m¹ng th¸ng T¸m cho thÊy lßng yªu n­íc vµ tinh thÇn c¸ch m¹ng cña nh©n d©n ta ®· giµnh ®­îc ®éc lËp d©n téc, d©n ta tho¸t khái kiÕp n« lÖ, ¸ch thèng trÞ cña thùc d©n phong kiÕn. Thø 3 ngµy 2 th¸ng 11 n¨m 2010 LÞch sö: B¸c Hå ®äc Tuyªn ng«n §éc lËp * Ho¹t ®éng 1 :Quang c¶nh Hµ Néi ngµy 2-9-1945 - Hµ Néi t­ng bõng cê hoa. - §ång bµo Hµ Néi kh«ng kÓ giµ, trÎ, g¸i, trai mäi ng­êi ®Òu xuèng ®­êng h­íng vÒ Ba §×nh chê buæi lÔ. - §éi danh dù ®øng nghiªm trang quanh lÔ ®µi míi dùng. Quang c¶nh Hµ Néi Ngµy 2-9-1945 Thø 3 ngµy 2 th¸ng 11 n¨m 2010 LÞch sö: B¸c Hå ®äc Tuyªn ng«n §éc lËp * Ho¹t ®éng 2 :DiÔn biÕn tuyªn bè §éc lËp C©u hái gîi ý: -Buæi lÔ b¾t ®Çu khi nµo? -Trong buæi lÔ, diÔn ra c¸c sù viÖc chÝnh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.