tailieunhanh - Tiểu luận : Chính sách xoá đói giảm nghèo đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở nớc ta trong giai đoạn hiện nay, thực trạng và giải pháp.

Cơ sở lý luận về chính sách kinh tế xã hội và vấn đề nghèo đói, chính sách xoá đói giảm nghèo đối với vùng đồng bào các đân tộc thiểu số ở nớc ta. I Cơ sở lý luận về chính sách kinh tế xã hội . Chính sách là phương thức hành động được một chủ thể tổ chức nhất định khẳng định và tổ chức thực hiện nhằm giải quyết | ĐỀ TÀI Chính sách xoá đói giảm nghèo đối với đồng bào các dân tộc thiếu số ở nớc ta trong giai đoạn hiện nay thực trạng và giải pháp. ChơngI Cơ sở lý luận về chính sách kinh tế xã hội và vấn đề nghèo đói chính sách xoá đói giảm nghèo đối với vùng đồng bào các đân tộc thiểu số ở nớc ta. I Cơ sở lý luận về chính sách kinh tế xã hội 1 Các khái niệm cở bản về chính sách kinh tế xã hội. Khái niệm chính sách Chính sách là phơng thức hành động đợc một chủ thể hay tổ chức nhất định khẳng định và tổ chức thực hiện nhằm giải quyết những vấn đề lặp đi lặp lại. Chính sách giúp các nhà quản lý xác định những chỉ dẫn chung cho quá trình ra quyết định. Giúp họ thấy đợc phạm vi hay giới hạn cho phép của các quyết định nhắc nhở các nhà quản lý những quyết định nào là có thể và những quyết định nào là không thể. Từ đó chính sách sẽ hớng suy nghĩ và hành động của mọi thành viên trong tổ chức vào việc thực hiện mục tiêu chung của tổ chức. Khái niệm chính sách kinh tế xã hội Chính sách kinh tế xã hội là tổng thể các giải pháp và công cụ do nhà nớc với t cách là chủ thể quản lý xã hội xây dựng và tổ chức thực hiện để giải quyết những vấn đề chính sách nhằm thực hiện mục tiêu bộ phận theo định hớng mục tiêu tổng thể của đất nớc. 2 Đặc trng cơ bản của chính sách kinh tế xã hội - Chính sách kinh tế xã hội là các hình thức mà Nhà nớc can thiệp vào nền kinh tế. Thông qua các quyết định của nhà nớc tác động lên các chủ thể hoạt động trong nền kinh tế hớng họ theo mục tiêu chung của quốc gia trên cơ sở những quy định của pháp luật hiện hành. - Chính sách kinh tế xã hội là hành động can thiệp của nhà nớc trớc một vấn đề chính sách chín muồi. Đó là những vấn đề lớn có phạm vi ảnh hởng đến toàn bộ đất nớc cần đợc giải quyết ngay. - Các mục tiêu của chính sách kinh tế xã hội là mục tiêu bộ phận có thể mang tính ngắn hạn huặc dài hạn và đợc thực hiện trên cơ sở hớng vào mục tiêu tổng thể của đất nớc. - Chính sách kinh tế xã hội không chỉ là những cách thức đợc đa ra mà nó còn bao hàm cả quá

TỪ KHÓA LIÊN QUAN