tailieunhanh - Giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập-Phần 1

Tham khảo tài liệu 'giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: bác hồ đọc tuyên ngôn độc lập-phần 1', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | . Bµi gi¶ng LÞch sö - 5 N¨m: 2010 Ngoc Danh PHOTO GV thùc hiÖn: Lý Xuân Phương Bµi10 MÔN: LỊCH SỬ LỚP 5. B¸cHå ®äc Tuyªn ng«n §éc lËp Líp 5c S / 21 Thứ tư ngày 3 tháng 11 năm 2010. Lich sử: Bài cũ: Chọn câu trả lời đúng nhất : Ngày kỉ niệm cách mạng tháng Tám ở nước ta là: a/ 28-8 b/ 19-8 c/ 25-8 d/ 23-8 . Thứ tư ngày 3 tháng 11 năm 2010. Lich sử: BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP Em hiểu Tuyên ngôn Độc lập là gì? S / 21 Tuyªn ng«n §éc lËp lµ v¨n b¶n tuyªn bè cho c¶ n­íc vµ thÕ giíi biÕt vÒ quyÒn ®éc lËp , tù do cña mét n­íc. Thứ tư ngày 3 tháng 11 năm 2010. Lich sử: Quang c¶nh Hµ Néi ngµy 2-9-1945 B¸c hå ®äc tuyªn ng«n ®éc lËp S / 21 Thứ tư ngày 3 tháng 11 năm 2010. Lich sử: Em cã nhËn xÐt g× vÒ quang c¶nh ngµy 2-9-1945 ë HµNéi? BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP S / 21 cảnh Hà Nội ngày 2 – 9 – 1945 Hà Nội tưng bừng màu đỏ, một vùng trời bát ngát cờ hoa. Đồng bào Hà Nội không kể già, trẻ, gái trai mọi người đều xuống đường hướng về Ba Đình chờ buổi lễ. Đội danh dự đứng nghiêm trang quanh lễ đài mới dựng. Thứ tư ngày 3 tháng 11 năm 2010. Lich sử: Quang c¶nh Hµ Néi ngµy 2-9-1945. B¸c hå ®äc tuyªn ng«n ®éc lËp 2. DiÔn biÕn lÔ tuyªn bè §éc lËp. Thứ tư ngày 3 tháng 11 năm 2010. Lich sử: 1. Buæi lÔ b¾t ®Çu khi nµo? 2. Trong buæi lÔ diÔn ra c¸c sù viÖc chÝnh g×? 3. Buæi lÔ kÕt thóc ra sao? II. Diễn biến buổi lễ tuyên bố độc lập. Thảo luận nhóm Đọc thầm phần còn lại của sách giáo khoa và nêu diễn biến của buổi lễ tuyên bố độc lập theo gợi ý sau: - Buổi lễ bắt đầu vào đúng 14 giờ ngày 2- 9-1945 *Bác Hồ cùng các vị trong Chính phủ lâm thời bước lên lễ đài chào nhân dân. * Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập . * Các thành viên trong Chính phủ lâm thời ra mắt và tuyên thệ trước quốc dân đồng bào. II. Diễn biến buổi lễ tuyên bố độc lập. Buổi lễ kết thúc nhưng giọng nói Bác Hồ và những lời khẳng định trong bản Tuyên ngôn Độc lập còn vọng mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam II. Diễn biến buổi lễ tuyên bố độc lập. Quang c¶nh Hµ Néi ngµy 2-9-1945 B¸c hå ®äc tuyªn ng«n ®éc lËp 2. . | . Bµi gi¶ng LÞch sö - 5 N¨m: 2010 Ngoc Danh PHOTO GV thùc hiÖn: Lý Xuân Phương Bµi10 MÔN: LỊCH SỬ LỚP 5. B¸cHå ®äc Tuyªn ng«n §éc lËp Líp 5c S / 21 Thứ tư ngày 3 tháng 11 năm 2010. Lich sử: Bài cũ: Chọn câu trả lời đúng nhất : Ngày kỉ niệm cách mạng tháng Tám ở nước ta là: a/ 28-8 b/ 19-8 c/ 25-8 d/ 23-8 . Thứ tư ngày 3 tháng 11 năm 2010. Lich sử: BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP Em hiểu Tuyên ngôn Độc lập là gì? S / 21 Tuyªn ng«n §éc lËp lµ v¨n b¶n tuyªn bè cho c¶ n­íc vµ thÕ giíi biÕt vÒ quyÒn ®éc lËp , tù do cña mét n­íc. Thứ tư ngày 3 tháng 11 năm 2010. Lich sử: Quang c¶nh Hµ Néi ngµy 2-9-1945 B¸c hå ®äc tuyªn ng«n ®éc lËp S / 21 Thứ tư ngày 3 tháng 11 năm 2010. Lich sử: Em cã nhËn xÐt g× vÒ quang c¶nh ngµy 2-9-1945 ë HµNéi? BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP S / 21 cảnh Hà Nội ngày 2 – 9 – 1945 Hà Nội tưng bừng màu đỏ, một vùng trời bát ngát cờ hoa. Đồng bào Hà Nội không kể già, trẻ, gái trai mọi người đều xuống đường hướng về Ba Đình chờ buổi lễ. Đội danh dự đứng nghiêm trang

TỪ KHÓA LIÊN QUAN