tailieunhanh - Sửa chữa thiết bị điện, điện tử gia dụng part 4

Cần phải kiểm tra dây dẫn điện thường xuyên, xem có khả năng chịu tải được hay không. Có thể sử dụng bút thử điện để kiểm tra các thiết bị điện xem có bị rò rỉ điện, nếu cần đem thiết bị điện đến thợ điện tử kiểm tra bằng đồng hồ đo điện để khắc phục. Tuyệt đối không nên sử dụng nếu thiết bị có biểu hiện bị rò rỉ điện. | Dòng điện nhỏ nhất vừa đủ làm đây chảy đứt gọi là If. Trị số này tùy thuộc kích thước loại vật liệu và được chế tạo theo tiêu chuẩn. Các trị sô dòng IF chuẩn là 0 25A-0 5A-lA-2A-4A-6A-10A-16A-25A-32A-50A-80A-125A-160A-250A-400A. b Điều kiện dể chọn cẩu chỉ dòng diện dây chảy - Dòng điện dây chảy phải lớn hơn đòng điện tải Ip 11 I dòng điện tải - Dòng điện dây chảy phải nhỏ hơn dòng điện cho phép của dáy dẫn. If Itki Idii- dòng cho phép của dây dẫn - Dòng điện dây chảy phải nhỏ hơn 0 2 - 0 3 dòng điện ngắn mạch. Ip 0 2 0 3 Ingán mạch Điều kiện thứ ba để đảm bảo khi có sự cố ngắn mạch dây chảy sẽ đứt thật nhanh tức thời đễ tránh hư hỏng thiết bị đường dây hay có thể gây ra cháy nổ. Kể từ nguồn đến hộ tiêu thụ dòng điện đây chảy của cầu chì phía sau phải nhỏ hơn cẩu chì phía trước. c Đặc điểm Cầu chì có đặc điểm là tác động chậm mức độ chính xác không cao. Thời gian tác dộng dứt dây chảy nhanh hay chậm tùy mức độ dòng điện quá tải so với dòng điện định mức. 44 Đặc tuyến sau cho thây thời gian tác động tùy thuộc đòng điện quá tải. Í 35 1 A Hình Thời gian tác động theo dòng quá tải Nếu đòng điện quá tải bằng 3 lần Ip thì dây chảy sẽ đứt trong 10 giây nếu đòng điện quá tải bằng 5 lần Ip thì đây chảy sẽ đứt trong 2 giây. Trường hợp ngán mạch đòng điện tăng rất lớn đây chảy sẽ đứt tức thời. đ Tính chọn cầu chi Để tính chọn cầu chì bảo vệ phải xác định dòng điện tải qua mạch. Đốì vởi nguồn một pha dòng trên tải được tính theo công thủc L P công suất phụ tải cosọ hệ sô công suất 0 9 cho tải chiếu sáng hay sinh hoạt. Đôi với nguồn là pha dòng diện tải được tính theo công thức 45 U 380V Phụ tãĩ ba pha thường là dộng cơ nên có hệ số công suất cosọ nhô khoảng 0 7. Đế tính chọn cầu chì cho động cơ cần phải xác định dòng khởi động và thời gian khởi động vì khi khởi động dòng điện của động cơ tăng khoảng 4-5 lần dòng diện địng mức. Tính chọn cầu chì cho tải sinh hoạt If 1 25 - 1 5 I Tính chọn cầu chì cho tải động cơ - Động cơ có thời gian khơi động ngẩn dưới

TỪ KHÓA LIÊN QUAN