tailieunhanh - Tiết 57: BÀI TẬP

Sửa và giải các bài tập trong Sgk, nhằm củng cố, luyện tập và nâng cao kỹ năng làm bài tập và lý thuyết về bài “Máy ảnh và mắt” và “Các tật của mắt và cách sửa” II. CHUẨN BỊ: Học sinh làm bài tập ở nhà. III. TIẾN HÀNH LÊN LỚP: A. Ổn định: B. Kiểm tra: Nêu những đặc điểm và cách sửa của mắt cận thị? | Tiết 57 BÀI TẬP I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Sửa và giải các bài tập trong Sgk nhằm củng cố luyện tập và nâng cao kỹ năng làm bài tập và lý thuyết về bài Máy ảnh và mắt và Các tật của mắt và cách sửa II. CHUÂN BỊ Học sinh làm bài tập ở nhà. III. TIẾN HÀNH LÊN LỚP A. Ồn định B. Kiểm tra Nêu những đặc điểm và cách sửa của mắt cận thị C. Bài tập PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG 5. Cho f 10 cm máy ảnh d 5m 500cm AB 1 6 m 160 m Tính d A B Nhận xét dấu - vì ảnh ngược I. MẮT VÀ MÁY ẢNH Bài 5 - Sgk trang 149 1 11 df Ta có d d 10 2cm f d d d - f 500 -10 và k AB - d A B - AB d -3 26 cm d 500 chiều với vật. 6. Cho f 10cm kích thước vật 1m x 0 6m kích thước phim 24mmx36mm Tính d k Hướng dẫn Để ảnh nằm gọn trên phim ta thấy tỉ số 100. 0. do đó chỉ cần các cạnh chiều dài tương ứng nằm gọn trên phim thì 2 cạnh kia sẽ nằm gọn trên phim. 7. Cho 2 vạch cách nhau 1mm như hình vẽ đưa hai vật ra sao cho mắt nhìn hai vật như một đường thẳng. Bài 6 - sgk trang 149 Để chụp được ảnh trên phim thường ta phải xoay máy ảnh sao cho cạnh dài của bức tranh 1m 100cm tương ứng với cạnh dài của phim 36mm 3 6cm Vậy ta có k h d 3 6 0 036 1 1 h d 100 d k .d 0 d f 0 .10 0 36d d -T-2- d -f 0 -10 0 -10 d 290cm 2 9m Bài 7 - Sgk trang 149 Ta có tga AB l AB l khoảng cách từ mắt đến l tga vật Đối với mắt bình thường thì amin - Hjad Khoảng giữa hai vật là AB 1mm l - a min 3500mm 3 5m Tính khoảng cách từ mắt đến vạch Và năng suất phân ly amin - Sách BT trang 60 Cho mắt cận thị đeo kính D -2 5dp d gần mắt nhất là 25cm mà mắt nhìn rõ xem như kính đeo sát mắt Ok O Tính khoảng nhìn rõ của mắt OCc OCv Bài - Sách BT trang 51 Thấu kính 1 fl -20cm di 20cm BÀI LÀM THÊM - Sách BT trang 60 Khi đeo kính quan Sát vậc ở vôơcffc d w d fk d -OkS1 -OkCv OCv fk - OCv Mặt khác fk - 1- -0 4m -40 cm DK 2 5 Khi đeo kính quan sát vật ở điểm cực cận d 25cm d - OkS1 - OkCc -OCc Mặt khác d . f 25 -40 -15 38 cm d - f 25 40 OCc 15 4 cm Bài - Sách BT trang 51 Đối với thấu kính 1 d1 20cm của hệ 2 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN