tailieunhanh - Quản lý và duy trì hệ điều hành Microsoft Windows Server 2003

Mục đích của khóa học này là hướng dẫn bạn cách quản trị và duy trì một môi trường mạng dựa trên nền Microsoft Windows Server 2003 và chuẩn bị cho môn thi 70-290 trong hệ thống chứng chỉ của Microsoft. Khóa này giả định rằng bạn đã có. | QUẢN LÝ VÀ DUY TRÌ HỆ ĐIỀU HÀNH MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 QUẢN LÝ VÀ DUY TRÌ HỆ ĐIỀU HÀNH MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 MỤC LỤC PHẦN 1 QUẢN LÝ VÀ DUY TRÌ HỆ ĐIỀU CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS SERVER 2003 CỦA MICROSOFT. . 7 HỌ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS SERVER CAI ĐẶT WINDOWS SERVER 2003. 15 CẤU HÌNH WINDOWS SERVER TẠO MÁY CHỦ QUẢN TRỊ CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ACTIVE BÀI TẬP THỰC CÁC CÂU HỎI ÔN TẬP .55 CÁC KỊCH BẢN TÌNH CHƯƠNG 2 QUẢN TRỊ HỆ ĐIỀU HÀNH MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003. . . . . . .58 SỬ dụng MICROSOFT MANAGEMENT CONSOLE MMC .60 QUẢN TRỊ MÁY CHỦ BẰNG REMOTE DESKTOP FOR ADMINISTRATION MÀN HÌNH QUẢN TRỊ TỪ XA .73 SỬ DỤNG REMOTE BÀI TẬP THỰC CÁC CÂU HỎI ÔN TẬP .90 CÁC KỊCH BẢN TÌNH CHƯƠNG 3 GIÁM SÁT HỆ ĐIỀU HÀNH MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003. . . 92 CÁC KÝ NĂNG GIÁM SÁT MÁY SỬ DỤNG EVENT SỬ DỤNG TASK MANAGER. .105 SỬ DỤNG performance console Bảng điều khiển hiệu NĂNG .112 TỔNGKẾT. 137 BÀI TẬP THỰC CÁC CÂU HỎI ÔN CÁC KỊCH BẢN TÌNH CHƯƠNG 4 SAO LƯU VÀ PHỤC HỒI DỮ HIỂU BIẾT VỀ SAO LƯU . .143 SỬ DỤNG WINDOWS SERVER 2003 BÀI TẬP THỰC CÁC CÂU HỎI ÔN KỊCH BẢN TÌNH QUẢN LÝ VÀ DUY TRÌ HỆ ĐIỀU HÀNH MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 CHƯƠNG 5 DUY TRÌ HỆ ĐIỀU HÀNH .187 CÁC BẢN CẬP NHẬT CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH SỬ DỤNG MICROSOFT BASELINE SECURITY SỬ dụng windows update . 196 TRIỂN KHAI CÁC BẢN CẬP NHẬT TRONG HỆ THỐNG SỬ DỤNG MICROSOFT SOFTWARE UPDATE SERVICES - SUS DỊCH VỤ CẬP NHẬT PHẦNMỀM CỦA MICROSOFT .208 QUẢN LÝ CÁC BẢN QUYỀN PHẦN BÀI TẬP THỰC CÁC CÂU HỎI ÔN TẬP .235 CÁC KỊCH BẢN TÌNH PHẦN 2 QUẢN LÝ VÀ DUY TRÌ HỆ ĐIỀU CHƯƠNG 6 LÀM VIỆC VỚI TÀI KHOẢN NGƯỜI TÌM HIỂU TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG USER ACCOUNT .242 NHÓM LÀM VIỆC Workgroup .242 MIỀN Domain .243 LẬP KẾ HOẠCH TÀI KHOẢN .