tailieunhanh - Tiếng anh giao tiếp - Bài 10: Ngoài Đường - chào hỏi, nói chuyện phiếm với khách; xin trả tiền xe

Trong Bài Học 9, các bạn đã học cách chỉ đường; đề nghị và diễn tả thời lượng cần thiết để làm một công việc nào đó. Trong bài học 10 hôm nay, cô Mona và cha cô, ông Jack, đã đón tắc xi. Người tài xế tắc xi là anh Joe. | bQy vuliL 1 6DGLISH LGHRDinG S RI S English for Tourism and Hospitality Bài 10 Ngoài Đường - chào hỏi nói chuyện phiếm với khách xin trả tiền xe Transcript Quỳnh Liên và toàn Ban Tiếng Việt Đài úc Châu xin thân chào quí bạn. Trong Bài Học 9 các bạn đã học cách chỉ đường đề nghị và diễn tả thời lượng cần thiết để làm một công việc nào đó. í Trong bài học 10 hôm nay cô Mona và cha cô ông Jack đã đón tắc xi. Người tài xế tắc xi là anh Joe. Các bạn sẽ nghe một số lời chỉ dẫn được lập đi lập lại. Các bạn sẽ học và thực tập một số câu hỏi chẳng hạn như hỏi xem người nào đó từ đâu tới. Ngoài ra các bạn cũng sẽ học cách nói cho khách hàng biết tiền lệ phí haỵ giá vé là bao nhiêu. Thế nhưng trước khi tiếp tục cuộc đối thoại chúng ta hãy nghe lại phần đầu cuộc đối thoại nói về đệ tài chỉ đường. Leo Good morning Ms. White Mr. Webber. Jack Good morning Leo Mona Hi Leo. Is there a major shopping centre nearby Leo The Starlight Mall has over a hundred shops. I m sure you ll find what you want there. Mona And how do we get there Leo Well turn right outside the hotel and left at the traffic lights. Go straight up the street cross at the next set of lights and turn right at the pink tower. Mona Oh dear that s too hard to remember. Leo Well then what about a taxi You can get one just outside the hotel. Jack I don t mind walking Mona. We turn right outside the hotel Leo Leo Yes that s right. Then left at the traffic lights. Jack Turn left Leo That s right. Then walk straight up the street and Mona How long does it take to walk there Leo It takes about 10 minutes. Mona Then let s get a cab Dad. Thanks anyway Leo. Và bậy giờ chúng tạ sẽ tiệp tục thẹo dội đề tài Chỉ Đường trọng Bài Học 10. Joe Where to ABC Radio Australia i AMES RadioAustralia AMES 2006 bQy vuliL 2 GDGLISH LGRRDinG se RIGS English for Tourism and Hospitality Mona Do you speak English Joe Just a little. Mona Starlight Mall please. It s left at the traffic lights. Joe Don t worry I .