tailieunhanh - TIỂU LUẬN:ĐỀ TÀI VỀ VỐN

I, Khái niệm về vốn , vai trò của vốn với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh Khá niệ trò hoạ động xuấ nghiệp nghiệ 1. Khái niệm : Khá niệ Theo nghĩa chung nhất, vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của các loại tài sản của DN tồn tại dới các hình thức khác nhau đợc sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh sinh lợi cho doanh nghiệp . | ĐỂTÀIVÓN Phần một I Khái niệm về vốn vai trò của vốn với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 1. Khái niệm Theo nghĩa chung nhất vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của các loại tài sản của DN tồn tại dới các hình thức khác nhau đợc sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh sinh lợi cho doanh nghiệp . Đó là nguồn nguyên vật liệu tài sản cố định sản xuất nhân lực thông tin uy tín của doanh nghiệp đợc sử dụng cho mục đích để sinh lợi cho doanh nghiệp . Vốn khác với tiền và các loại hàng hoá tiêu dùng khác tiền tiêu dùng trong lu thông dới hình thức mua bán trao đổi các vật phẩm tiêu dùng nên không đợc gọi là vốn. Các hàng hoá đợc sử dụng cho tiêu dùng cũng không phải là vốn. 2 .Phân loại vốn -Theo ý nghĩa của vốn vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng gồm Vốn pháp định là vốn tối thiểu phải có để thành lập doanh nghiệp do pháp luật quy định . Vốn điều lệ là số vốn ghi trong điều lệ cho từng loại nghề của doanh nghiệp khi thành lập khi bố cáo thành lập do các chủ sở hữu góp. Vốn huy động là số vốn do doanh nghiệp nhà nớc huy động dới các hình thức nh phát hành trái phiếu nhận vốn liên kết vay các tổ chức cá nhân để kinh doanh . -Theo tính chất hoạt động vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng gồm Vốn ở dạng hiện vật Vốn ở dạng tiền Vốn ở dạng khác ngân phiếu nhãn hiệu thông tin . -Theo tính chất hoạt động và nghĩa hẹp thì số vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng bao gồm hai bộ phận chính vốn cố định và vốn lu động. . Vốn cố định VCĐ Để hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp phải có vốn. Với doanh nghiệp xây dựng vốn dùng vào sản xuất kinh doanh gọi là vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng. Theo nghĩa rộng vốn của doanh nghiệp bao gồm tất cả các yếu tố phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nh vốn cố định vốn lu động nhân lực thông tin các bí quyết công nghệ. Có thể nói vốn là tài nguyên của doanh trong doanh nghiệp đợc chia làm hai loại là vốn cố định và vốn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN