tailieunhanh - Tiết 52: ẢNH CỦA MỘT VẬT QUA MỘT THẤU KÍNH - CÔNG THỨC THẤU KÍNH

Trọng tâm: qua thấu kính. - Phương pháp vẽ ảnh của một vật qua thấu kính. - Quy ước về dấu của các đoạn thẳng d, d' và f và công thức thấu kính. B. Kỹ năng cơ bản: - Giải bài toán vẽ hình và tính toán về một thấu kính mỏng và hệ hai thấu kính mỏng đơn giản. C. Phương pháp: Diễn giảng, gợi mở | Tiết 52 ẢNH CỦA MỘT VẬT QUA MỘT THẤU KÍNH - CÔNG THỨC THẤU KÍNH I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU A. Trọng tâm - Khái niệm về ảnh thật ảnh ảo của một điểm sáng một vật qua thấu kính. - Phương pháp vẽ ảnh của một vật qua thấu kính. - Quy ước về dấu của các đoạn thẳng d d và f và công thức thấu kính. B. Kỹ năng cơ bản - Giải bài toán vẽ hình và tính toán về một thấu kính mỏng và hệ hai thấu kính mỏng đơn giản. C. Phương pháp Diễn giảng gợi mở II. CHUẨN BỊ - Học sinh xem Sgk. - GV 2 thấu kính thấu kính hội tụ và thấu kính phân kỳ III. TIẾN HÀNH LÊN LỚP A. Ồn định B. Kiểm tra Thấu kính là gì Quang tâm tiêu điểm chính tiêu điểm phụ tiêu diện của thấu kính là gì Có mấy loại thấu kính Phân biệt C. Bài mới PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG GV trình bày và minh họa I. Quan sát môt vât qua thấu kính bằng hình vẽ. Sgk trang 137 Dặn hs về nhà vẽ ảnh của II. Cách vẽ ảnh của môt vât qua thấu kính một vật AB đặt vuông góc a. Trường hợp điểm sáng nằm ngoài trục chính với trục chính khi đặt AB Vẽ 2 trong 3 tia đặc biệt sau tại các vị trí ngoài OF - Tia sáng qua quang tâm tia này truyền thẳng. trong OF tại F cho hai - Tia đia song song với trục chính tia này khi ló ra sẽ đi qua trường hợp thấu kính tiêu điểm ảnh F hoặc đường kéo dài của các tia ló - TK hội tụ - Tia tới qua tiêu điểm F cho tia ló song song với trục chính. - TK phân kỳ. Giao điểm của 2 tia ló là vị trí của ảnh. Sau đó nêu tính chất và độ b. Trường hợp điểm sáng nằm trên trục chính lớn của ảnh so với vật Vẽ 2 tia sau - Tia sáng qua quang tâm trùng với trục chính tia này truyền - GV hướng dẫn HS vẽ ảnh thẳng. của một điểm sáng. - Tia đia song song với trục phụ tia này cho tia ló sẽ đi qua tiêu điểm phụ hoặc đường kéo dài của các tia ló Giao điểm của 2 tia ló là vị trí của ảnh. - GV hướng dẫn HS vẽ ảnh c. Trường hợp là vật phẳng nhỏ thẳng góc với trục chính của một vật phẳng nhỏ AB vật AB đặt vuông góc với trục chính tại A. đặt vuông góc với trục - Từ B vẽ ảnh B của B qua thấu kính. chính. - GV hướng dẫn HS nêu lên tính chất của ảnh. GV trình bày