tailieunhanh - Giáo trình kỹ thuật Antena part 3

- Giả thiết đã biến thành phần tiếp tuyến của điện trường trên mặt của anten Ea - Chúng ta sẽ đi xác định trường bức xạ trong miền z0 . - Tưởng tượng trường ở bề mặt Sa đựoc hình thành bởi 1 phân bố nguồn thích hợp nào đó ở phía sau anten z | e jk0r ejk0r 0 r sin0 r sin0 Các sóng cầu lan truỳên ra xa và vào trong nguồn với biên độ C và C- tương ứng . Sử dụng Hp CY0 n C Y0 T7 v r sin0 r sin0 V M J 2 dẫn nạp sóng của không gian tự do Điện áp giữa hai hình nón tích phân đường của Ee từ 0o đến n - 0o V Vẽjkr Vẽk .0. Với V 2V lncotg -2- V có dạng sóng điện áp. Mật độ dòng mặt trên hai hình nón trên và dưới là Js C Y - n -C Y0 n Hướng theo trục z r sin0 r sin0 dòng toàn phần trên mỗi hình nón là I 2nrsin0oJs T r - jkr T- - jjkỉ V ỉ TT - jkr TT - far I I ẽ -I ẽ Yc V e -V e I có dạng sóng dòng Y nY _ c 0 Dẫn nạp đặc trưng của đường truyền hình nón IncotgGp - Trở kháng đặc trưng Zc Y- Z0lncot g 00 120lncot g 00 n 2 2 v 7 Nếu tại r 10 các mặt nón hở mạch lý tưởng thì I 0 và V e - jk0Ế 0 V - ejk0Ế 0 Z Z Z jZctgkoí 0 a c Zc jZ tgkae 0 Zt Trở kháng đầu cuối hiệu dụng do dòng cảm ứng công thức Khi 0o anten nón tương đương anten trụ xi lanh bán kính a chiều cao z a t g 00 00 z 19 2z Zc z 120ln z a . l 120ln --1 Ia Điện trở bức xạ của anten trụ xilanh Z 2 . k Zo Ra 20n2 Z z Thực tế ít sử dụng anten hình nón có góc mở nhỏ thay cho anten xilanh vì khó chế tạo và phổ hẹp Anten nón với góc mở rộng thường được ứng dụng nhiều hơn vì phổ rộng Ví dụ 0o 30o l 3 điện kháng hoặc 50 Q Trở kháng vào 130 - 20 Q. Nếu nối với đường truyền có trở kháng đặc trưng 1580 thì sẽ phối hợp trở kháng rất tốt trong dải tần 3 -1 fmaxf I k J min 1 dạng gần giống trong thực tế là anten tam giác sử dụng trong dải UHF từ kênh 14 đến 83 450 900 MHz anten cổ áo Mặt kim loại Cu Al hoặc cấu trúc dậy ANTEN GẤP Cấu tạo - Gồm 2 vật với nhau ở đầu cuối - Một trong hai được hở tại tâm và nối với đường truyền. - Ra 2920 - nối với Zc 3000 phổ biến cho anten thu - Do đặc điểm cấu trúc có thể bù được một số thay đổi trở kháng vào anten theo tần số - phổ rộng . - Khi l-4o 2 dòng trên mỗi vật dẫn là như nhau nếu có cùng đường kính do trở kháng tương hỗ I1 Io cos koz. - Nếu hai vật dẫn dặt rất gần nhau - có

TÀI LIỆU LIÊN QUAN