tailieunhanh - Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Phú part 8

Tr­êng THCS Phó - GV: TrÇn Thu Hµ 2. kiểm tra bài cũ: - Kết hợp khi ôn bài. 3. Bài mới: - GV ghi bảng - GV đàn, y/c - GV đàn, y/c a- Nội dung 1: Ôn bài hát “ Lí kéo chài” - Luyện thanh 1-2 phút - HS ghi vở - HS thực hiện - GV đàn và hát lại bài hát cho HS nghe và tự điều - HS nghe, t/ hiện chỉnh cách hát đúng - GV sửa sai | Trường THCS Phú - GV Trần Thu Hà 2. kiểm tra bài cũ - Kết hợp khi ôn bài. 3. Bài mới - GV ghi bảng a- Nội dung 1 Ôn bài hát Lí kéo chài - HS ghi vở - GV đàn y c - Luyện thanh 1- 2 phút - HS thực hiện - GV đàn y c - GV đàn và hát lại bài hát cho HS nghe và tự điều chỉnh cách hát đúng - HS nghe t hiện - GV sửa sai - Cả lớp bài hát 1- 2 lần - Chia lớp thành 2 nửa Nửa 1 hát phần Xướng Nửa 2 hát phần Xô Đổi bên. - HS thực hiện - Gv điều khiển - Chọn một em có giọng hát tốt hát phần Xướng cả lớp hát phần Xô - HS thực hiện - GV chỉ định - HS tập trình bày bài hát theo cách hát đối đáp Nhóm 2 em . - HS thực hiện - GV y c - Kiểm tra 2 cặp HS lên bảng hát đối đáp. - HS trình bày b- Nội đung 2 Tập đọc nhạc- TĐN số 4 - HS trình bày - GV kiểm tra - Treo bảng phụ chép bài TĐN số 4 lên bảng. Bài nhạc được viết ở giọng gì Vì sao em nhận - HS ghi vở - GV ghi bài biết được - HS quan sát - GV thực hiện Bài nhạc viết ở giọng Dmol vì hoá biểu có 1 dấu - GV hỏi giáng kết thúc ở âm D Giọng Rê thứ song song với giọng nào song song với giọng Pha trưởng Giọng Rê thứ cùng tên với giọng nào Giọng Giáo án âm nhạc 9 43iâm học 2007- 2008 Trường THCS Phú - GV Trần Thu Hà Rê trưởng - HS nhận xét - GV chỉ định - Hs ghi công thức giọng Rê thứ Hãy so sánh giọng Rê thứ với giọng La thứ - GV đàn gam Rê thứ và gam La thứ để HS nghe và cảm nhận sự giống nhau và khác nhau giữa 2 giọng - GV đàn gam Rê thứ 2-3 lần để HS nghe và đọc cùng đàn. Em hãy nhận xét về cao độ trường độ có trong bài TĐN Theo em bài nhạc được chia làm mấy câu 4 câu Hãy rút ra âm hình tiết tấu chính của bài - HS tập gõ tiết tấu của bài TĐN. - HS thực hiện - GV y c - GV đàn giai điệu toàn bài TĐN cho HS nghe. - Tập đọc nhạc từng câu GV đàn giai điệu từng - HS tập - GV hướng dẫn - GV đàn - GV đàn dạy từng câu câu cho HS nghe và nhẩm theo - GV bắt nhịp cho HS đọc hoà theo tiếng đàn mỗi câu 3 lần. y c vừa đọc nhạc vừa gõ theo phách lưu ý đọc nhạc đúng chỗ đảo phách và nốt nhạc có dấu thăng - Nối tiếp các câu tới hết bài. - Đọc hoàn chỉnh .