tailieunhanh - Giáo trình nghiệp vụ văn thư - Tổ chức quản lý và giải quyết văn bản đến

Văn bản đến cùng với văn bản đi do các cơ quan hình thành ra tạo nên một phương tiện, một loại công cụ rất đặc biệt trong hoạt động điều hành, quản lý của các cơ quan. Để văn bản có thể phát huy được tối đa ý nghĩa, tác dụng thì vấn đề tổ chức quản lý giải quyết tốt loại văn bản này. | Chương IV TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐẾN Theo hướng dẫn tại Công văn số 425 VTLTNN-NVTW ngày 18 tháng 7 năm 2005 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước V v hướng dẫn quản lý văn bản đi văn bản đến . Văn bản đến cùng với văn bản đi do các cơ quan hình thành ra tạo nên một phương tiện một loại công cụ rất đặc biệt trong hoạt động điều hành quản lý của các cơ quan. Để văn bản có thể phát huy được tối đa ý nghĩa tác dụng thì vấn đề tổ chức quản lý giải quyết tốt loại văn bản này có tầm quan trọng không thể xem nhẹ. Bởi vì hiệu quả của công việc quản lý điều hành của từng cơ quan lệ thuộc vào việc có xử lý phân tích đánh giá các thông tin ở trong các văn bản đến kịp thời triệt để hay không. I- Khái niệm và nguyên tắc chung. 1. Khái niệm văn bản đến. Tất cả các loại văn bản bao gồm văn bản Quy phạm Pháp luật văn bản hành chính và văn bản chuyên ngành kể cả Fax văn bản chuyển qua mạng và văn bản mật đơn thư từ cơ quan cá nhân khác gửi đến bằng con đường trực tiếp hay những tài liệu quan trọng do cá nhân mang từ hội nghị về hoặc qua con đường bưu điện. được gọi chung là văn bản đến. Nói cách khác Văn bản đến là những văn bản do các cơ quan tổ chức cá nhân khác gửi đến cơ quan mình để yêu cầu đề nghị giải quyết những vấn đề mang tính chất công. Như vậy về nội dung thể loại và tác giả của văn bản đến rất đa dạng và phức tạp. Mỗi cơ quan hay mỗi tổ chức chính trị - xã hội đều nằm trong một hệ thống theo một thứ bậc nhất định và trong hoạt động hằng ngày sẽ tiếp nhận được các loại văn bản đến từ cấp trên mang nội dung chỉ đạo hướng dẫn giao nhiệm vụ kế hoạch kiểm tra đôn đốc. Ví dụ UBND cấp Tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương nhận được các văn bản đến như Nghị định Nghị quyết của Thủ tướng Chỉ thị Quyết định của Thủ tướng Chỉ thị Quyết định Thông tư và các văn bản khác của Bộ trưởng Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ cơ quan trực thuộc Chính phủ. Đồng thời cũng có thể nhận được các văn bản đến từ các cơ quan đơn vị cấp dưới hoặc đồng cấp như của của cấp Tỉnh Thành phố bạn .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN