tailieunhanh - Siêu đối xứng và siêu hấp dẫn

Tài liệu tham khảo chuyên đề vật lý học về Siêu đối xứng và siêu hấp dẫn ( Võ Quốc Phong - Cao học vật lý lý thuyết ) | Siêu Dối Xứng và Sion Hấp Dẫn Cao học Vật Lý Lý Thuyết Khóa 18 Họ tên Võ Quốc Phong 26 tháng 8 năm 2009 Tóm tắt nội dung Thống nhất mục đích muốn đạt đến của Vật lý trong suốt thế kỉ 20 cho đến nay. Lý thuyết thống nhất lớn đã sắp xếp các hạt và mô tả thống nhất được các tương tác điện từ mạnh và yếu tuy nhiên sự phân biệt giữa các boson và fermion hay thống nhất luôn hấp dẫn vẫn là vấn dề sẽ dược giải quyết khá tốt khi ta dưa vào khái niệm siêu dối xứng giữa boson và fermion nhưng dồng thời chấp nhận số hạt tăng lên gấp dôi và có thể số chiều không-thời gian sẽ lớn hơn 4. Siêu dối xứng không những chiếm một vai trò quan trọng trong phát triển của Vật lý Lý thuyết vào ba thập niên cuối của thế kỉ 20. Siêu đối xứng xuất hiện lần đầu tiên trong các khái niệm của lý thuyết dây vào khoảng những năm bảy mươi. Hiện tại việc nghiên cứu ứng dụng siêu hấp dẫn cũng như việc tím kiếm các hạt dồng hành siêu dối xứng trong thực nghiện cũng đang là một vấn đề nóng trong lý thuyết trường hạt cơ bản và vũ trụ học. Siêu dối xứng là một công cụ lý thuyết gồm có siêu dối xứng toàn cục và siêu dối xứng định xứ. Chúng ta có thể xem hấp dần như một trường gauge dược mô tả bởi đại số Poincare và nếu chúng ta mở rộng thích hợp đại số Poincare thành dại số Poincare phong cấp chứa siêu dối xứng định xứ thì đại số mở rộng này mô tả cho siêu hấp dẫn. Trên quan diem của từng lý thuyết thì việc mô tả thêm siêu dối xứng chỉ mang tính chất kiểm tra và thâm dò tính dúng dắng của siêu dối xứng. Tuy nhiên trên quan điểm lý thuyết trường Siêu hấp dần có những điểm lợi Chứa dựng một xu hướng thống nhất. Các yếu tố ma trận s hữu hạn ở một và hai vòng kín. Trong seminar này chúng tôi mô tả lại dại số siêu dối xứng và khái quát cấu trúc của một mô hình siêu hấp dẫn sau đó trình bày các siêu giản dồ Feynman về hấp dẫn ngoài ra sẽ thông qua một vài ví dụ cụ thể. 1 1 Đại số siêu đối xứng Siêu hấp dẫn là lý thuyết kết hợp giữa lý thuyết hấp dẫn thông thường lý thuyết tương dối rộng với siêu dối xứng vì vậy .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.