tailieunhanh - Tiểu luận: Nhà nước cần tạo điều kiện gì giúp cho doanh nghiệp Việt Nam tăng khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập?

Khi Việt Nam gia nhập WTO, doanh nghiệp cần được hỗ trợ về thông tin, về nâng cao sức cạnh tranh và được bảo hộ sản xuất, kinh doanh trước sức tấn công của hàng hoá nước ngoài tràn thực hiện được việc bảo hộ, hỗ trợ cho doanh nghiệp, chính phủ đó xây dựng chương trình hành động về hội nhập kinh tế và gia nhập WTO | Đề bài Nhà nước cần tạo điều kiện gì giúp cho doanh nghiệp Việt Nam tăng khẩu năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập Khi Việt Nam gia nhập WTO doanh nghiệp cần được hỗ trợ về thông tin về nâng cao sức cạnh tranh và được bảo hộ sản xuất kinh doanh trước sức tấn công của hàng hoá nước ngoài tràn vào. éể thực hiện việc bảo hộ hỗ trợ cho doanh nghiệp Chớnh phủ đó xõy dựng Chương trỡnh hành động về hội nhập kinh tế quốc tế và gia nhập WTO đồng thời ban hành hoặc trỡnh Quốc hội ban hành cỏc chớnh sỏch các cơ chế biện pháp cụ thể về pháp luật về thuế hải quan tín dụng xúc tiến thương mại và đào tạo nguồn nhân lực. I. Chương trỡnh hành động của Chớnh phủ về hội nhập kinh tế quốc tế và gia nhập WTO éể hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội nhập và hội nhập thành công khi Việt Nam trở thành thành viên WTO Bộ chính trị đó ban hành Nghị quyết số 07 - NQ TW ngày 27 11 2001 về Hội nhập kinh tế quốc tế. Chính phủ đó ban hành Chương trỡnh hành động thực hiện Nghị quyết 07 - NQ TW trong đó nêu rừ nhiệm vụ mục tiêu nội dung của Chương trỡnh nhằm xõy dựng Chiến lược tổng thể về hội nhập các biện pháp nhằm quy hoạch sản xuất nâng cao sức cạnh tranh bảo hộ nền sản xuất trong nước hỗ trợ các nhà doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực. . Hỗ trợ thụng tin tuyờn truyền éiểm yếu chung của doanh nghiệp hiện nay là thiếu nghiờm trọng về thụng tin thị trường trong và ngoài nước đối thủ cạnh tranh hệ thống pháp lý và thụng lệ thương mại quốc tra của Phũng thương mại và công nghiệp Việt Nam VCCI cũng cho thấy có tới 45 doanh nghiệp chưa có kế hoạch chuẩn bị cho việc thực hiện các yêu cầu của Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ 31 doanh nghiệp không biết về các cuộc đối thoại gặp gỡ giữa các doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước doanh nghiệp luụn luụn bức xỳc về việc họ khụng biết tỡm hiểu về cỏc quy định của WTO ở đâu. Tuy nhiên ngay cả khi được hướng dẫn về địa chỉ để tỡm kiếm thụng tin liờn quan đến hội nhập để nghiên cứu nắm vững về các quy định có trong các hiệp định của WTO

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN