tailieunhanh - Tiết 50: BÀI TẬP

Vận dụng kiến thức bài “Lăng kính” để giải các bài tập trong Sgk. - Qua bài tập giúp học sinh nâng cao và củng cố kiến thức lý thuyết. - Rèn luyện kỹ năng giải bài tập về “Lăng kính” B. Phương pháp: Hướng dẫn gợi mở. II. CHUẨN BỊ: Hs làm bài tập ở nhà III. TIẾN HÀNH LÊN LỚP: A. Ổn định B. Kiểm tra: Thông qua bài tập | Tiết 50 BÀI TẬP I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU A. Trong tâm kỹ năng - Vận dụng kiến thức bài Lăng kính để giải các bài tập trong Sgk. - Qua bài tập giúp học sinh nâng cao và củng cố kiến thức lý thuyết. - Rèn luyện kỹ năng giải bài tập về Lăng kính B. Phương pháp Hướng dẫn gợi mở. II. CHUẨN BỊ Hs làm bài tập ở nhà III. TIẾN HÀNH LÊN LỚP A. Ồn định B. Kiểm tra Thông qua bài tập C. Bài tâp PHƯƠNG PHÁP NỘI DỤNG 3. Cho một lăng kính có A 600 n 72 i1 450 Tính a. D b. Nếu i1 thay đổi D Bài 3 - Sgk trang 132 a. Xét tại I ta có sin i1 n sin r1 sin r1 sỉni1 sl1 5 1 r 300 n 72 2 A r1 r2 r2 A - r1 600 - 300 300 Xét tại J ta có sin i2 n sin r2 như thế nào 4. Cho một lăng kính có n V3 Tiết diện thẳng là tam giác đều. Chiếu SI vào mặt bên và SI nằm trong tiết diện thẳng. Tính a. i1 D khi Dmin b. Vẽ đường đi của tia sáng nếu SI 1AB mặt bên sin 12 42. Sin 300 2 í2 450 D ii Í2 - A 450 450 - 600 300 b. Trong trường hợp này ta thấy i1 i2 450 và r1 r2 300 D đạt giá trị cực tiểu. Vậy nếu tăng hoặc giảm i vài độ thì D sẽ tăng. Bài 4 - Sgk trang 132 a. Vì Dmin nên i1 i2 và r1 r2 A 300 2 mà sin i1 n sin r1 sin i1 42 .sin 300 23 i1 2 600 Mặt khác ta lại có Dmin i1 i2 - A 600 600 - 600 600 i 600 D Dmin 600 b. Vì SI 1AB nên i 0 tia tới SI không khúc xạ tại I. Tia SI đi thẳng tới gặp các cạnh còn lại của lăng kính trong hai trường hợp - Trường hợp 1 SI tới cạnh đáy BC tại 11 Tại I góc tới a 600 a 600 tia phản xạ tại I sẽ 1 AC tại I2 và cho tia ló I2R. - Trường hợp 2 SI tới cạnh bên AC tại I1 ta có b A 600 b 600 Mà sin igh 1 1 3 igh 600 Mặt khác sin b sin 600 3 sin igh 3 2 g 3 b igh nên có hiện tượng phản xạ toàn phần tại I1 Tia phản xạ I1 sẽ vuông góc với BC tại I2 và ló ra ngoài là I2R. 5. Cho A 600 Bài 5 - Sgk trang 132 n 1 6 Ta có D i1 i2 - A 1 i là rất nhỏ Vì i1 là rất nhỏ i1 i sin i i sin r r Tính D Vậy sin i1 n sin r1 i1 n r1 2 sin i2 n sin r2 i2 n r2 3 từ 2 và 3 thay vào 1 ta có D n r1 n r2 - A n r1 r2 - A mà A r1 r2 D nA - A A n - 1 D 6 1 6 - 1 3 60 3036 D. Dăn dò Hoàn thành các bài tập trong .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN