tailieunhanh - Giáo trình kỹ thuật Antena part 2

Hệ số định hướng và độ lợi: - Các anten thường không bức xạ dồng đều theo mọi hướng. - Sự thay đổi của cường độ bức xạ theo hướng không gian được mô tả bởi hàm hệ số định hướng D(θ,ϕ) của anten. - Cường độ bức xạ là công suất bức xạ góc đặt (hay góc khối). Chính bàng tích của vector Poynting với r2. | Hệ số định hướng và độ lợi - Các anten thường không bức xạ dồng đều theo mọi hướng. - Sự thay đổi của cường độ bức xạ theo hướng không gian được mô tả bởi hàm hệ số định hướng D 0 ọ của anten. - Cường độ bức xạ là công suất bức xạ góc đặt hay góc khối . Chính bàng tích của vector Poynting với r2. - Đối với dipole nguyên tố lưu ý 31 dPr ị V2 sin2 ỡ Íẻ 17 Z0 dl Zn Định nghĩa hệ số định hướng dPr D 4 Với Pr là công suất bức xạ toàn phần. - Với dipole nguyên tố từ dtk0 2 Pr 1X 12n Vì dQ sin0 do dọ. Từ và D ỡ v 1 5 sin2 ỡ Cực đại đạt giá trị khi 0 n 2. Hệ số định hướng cực đại thường viết tắt là hệ số định hướng đặc trưng cho khả năng của anten tập trung năng lượng bức xạ theo một hướng cho trước. Anten vô hướng Bức xạ đồng đều theo mọi hướng. Độ lợi G 0 ọ của 1 anten được định nghĩa tương tự như hệ số định hướng nhưng công suất bức xạ đựơc thay bằng công suất toàn phần đặt vào anten Pin. Hiệu suất của anten Pr nPin Vậy G e ẹ nG e ọ Effectve isotropic radiated power EIRP input power x maximum gain . chẳng hạn 1 anten có độ lợi 10 công suất nguồn 1W chỉ đạt hiệu quả như 1 anten có độ lợi 2 và công suất 5W. Cả hai anten có sùng 1 chỉ số có thể giảm công suất máy phát nếu sử dụng anten có độ lợi cao. Điện trở bức xạ Ra - Định nghĩa là điện trở tương đương tiêu thụ cùng 1 lượng công suất như anten bức xạ khi dòng cung cấp như nhau. - Đối với anten dipode Zn dk 2 _ 2 dl 2 Ra 80n2 6n Ảữ v 7 10 Trong đó Z0 120n k0 2 Ví dụ dl 1m Ả0 300m f 1MHz Ra 0 0084 Q. Nhận xét - Ra thưòng rất nhỏ - T ỷ lệ thuận với diện tích của anten Các anten dipode thường có điện khoáng lớn và hiệu suất thấp do đó độ lợi thấp. Một anten có hiệu suất cao phải có kích thước so sánh được với bứớc sóng. Trong dải sóng phát thanh 500-1500kHz tương ứng 600-200m cần anten với cấu trúc đơn giản như các tháp cao. Bức xạ của vòng điện nguyên tố Phân tử dòng bán kính r0 cưòng độ I trục của phần tử z. Nếu r0 To nguồn điểm Phần tử dòng

TÀI LIỆU LIÊN QUAN