tailieunhanh - Tiểu luận: Vai trò của đầu tư đối với sự hình thành và phát triển doanh nghiệp và sự tăng trưởng của nền kinh tế. Có thể vận dụng lý thuyết nào để tăng cường hoạt động đầu tư trong nền kinh tế Việt Nam.

Tăng trởng kinh tế là mục tiêu quan trọng của mọi quốc gia. Để thực hiện và duy trì đợc mục tiêu đó, mỗi nớc sẽ có những chính sách và những bớc đi phù hợp với hoàn cảnh cụ nhiên, dù là quốc gia nào cũng phải trả lời câu hỏi nguốn lực cho phát triển kinh tế ở đâu và cách thức | Đề bài Vai trò của đầu t đối với sự hình thành và phát triển doanh nghiệp và sự tăng trởng của nền kinh tế. Có thể vận dụng lý thuyết nào để tăng cờng hoạt động đầu t trong nền kinh tế Việt Nam. Tăng trởng kinh tế là mục tiêu quan trọng của mọi quốc gia. Để thực hiện và duy trì đợc mục tiêu đó mỗi nớc sẽ có những chính sách và những bớc đi phù hợp với hoàn cảnh cụ thể. Tuy nhiên dù là quốc gia nào cũng phải trả lời câu hỏi nguồn lực cho đầu t phát triển kinh tế ở đâu và cách thức để huy động những nguồn lực ấy nh thế nào . Thật vậy trong xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế hiện nay muốn tồn tại và phát triển đợc mỗi nền kinh tế đều phải phát huy nội lực trong nớc kết hợp với các nguồn lực bên ngoài. Thực tiễn 15 năm đổi mới kinh tế ở Việt Nam cho thấy hoạt động đầu t trong nớc và đầu t nớc ngoài luôn phải song hành và hoạt động vì mục tiêu tăng trởng và phát triển kinh tế. I. VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG ĐẦU T 1. Vai trò của đầu t đối với sự hình thành và phát triển doanh nghiệp Đầu t là hoạt động chủ yếu quyết định sự phát triển và khả năng tăng trởng của doanh nghiệp. Trong hoạt động đầu t doanh nghiệp bỏ vốn dài hạn nhằm hình thành và bổ sung những tài sản cần thiết để thực hiện những mục tiêu kinh doanh. Hoạt động này đợc thực hiện tập trung thông qua việc thực hiện các dự án đầu t. Dự án đầu t là một tập hợp các hoạt động kinh tế đặc thù với các mục tiêu phơng pháp và phơng tiện cụ thể để đạt tới một trạng thái mong muốn. Nội dung của dự án đầu t đợc thể hiện trong luận chứng kinh tế - kỹ thuật là văn bản phản ánh trung thực chính xác về kết quả nghiên cứu thị trờng môi trờng kinh tế - kỹ thuật và môi trờng pháp lý về tình hình tài chính. Để đáp ứng mục tiêu tối đa hoá giá trị tài sản của chủ sở hữu doanh nghiệp cần có chiến lợc trong việc tìm kiếm và lựa chọn các dự án đầu t. Nếu không có những ý tởng mới và dự án đầu t mới doanh nghiệp sẽ không thể tồn tại và phát triển đợc đặc biệt là trong môi trờng cạnh tranh khốc liệt hiện nay. Các doanh nghiệp muốn đứng vững trên

TỪ KHÓA LIÊN QUAN